ו – מי שהיה ער כל הלילה

פורסם בקטגוריה פרק ט - ברכות השחר. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/02-09-06/

ככלל גם מי שלא ישן בלילה יברך את ברכות השחר, שכבר למדנו (בהלכה ג) שברכות אלו נתקנו על ההנאה הכללית, ולכן גם מי שלא נהנה באופן אישי מדבר מסוים – מברך עליו. אמנם לגבי מספר ברכות ישנם חילוקי מנהגים.

לעניין נטילת ידיים מוסכם שצריך ליטול ידיים לפני התפילה, אלא שנחלקו האם לברך על נטילה זו. לפי בעל ה'משנה- ברורה' (ד, ל) הטוב הוא להתפנות לפני התפילה ולנגוע באחד המקומות המכוסים, ובכך יתחייב בנטילת ידיים בברכה. אולם למנהג הספרדים, בכל מקרה לא יברך על נטילה זו (כה"ח ד, מט; ועיין לעיל ח, ב).

וכן לגבי ברכות התורה, ישנה מחלוקת אם בבוא היום החדש צריך לברכן בשנית, ולכן הטוב הוא לשומען מאדם שישן ולכוון לצאת בשמיעתן. ואם אין שם אדם שאפשר לשומען ממנו, יש אומרים שיברכם בעצמו, וכך נוהגים הספרדים ומקצת האשכנזים. ויש אומרים שיכוון לצאת ב"אהבה רבה", וכן נוהגים רוב האשכנזים (עיין הלכות ברכות התורה י, ז).

וכן נסתפקו לגבי ברכות "אלוהי נשמה" ו"המעביר שינה", שיש אומרים שרק מי שישן בעצמו יכול לברכן, וכדי לצאת מהספק – טוב לשומען מחבר שישן ולכוון לצאת בשמיעתן. ואם אין שם חבר שצריך לברכן, למנהג ספרדים וחלק מהפוסקים האשכנזים, יברכן בעצמו. ולפי ה'משנה-ברורה' לא יברכן.

לסיכום: למנהג ספרדים ומקצת אשכנזים, יברך את כל הברכות זולת ברכת "על נטילת ידיים". וטוב לשמוע מאחר את ברכות התורה ו"אלוהי נשמה" ו"המעביר שינה". למנהג רוב האשכנזים על פי ה'משנה-ברורה', יתפנה ויברך "על נטילת ידיים". את ברכות התורה ו"אלוהי נשמה" ו"המעביר שינה" ישמע מחבר, ואם אין שם חבר שצריך לברכם, לא יברכם בעצמו, ויכוון בברכת "אהבה רבה" לצאת ידי ברכות התורה[6].


[6]. מנהג ספרדים עפ"י האר"י מבואר בכה"ח מו, מט. ועפ"י הקבלה כתב בכה"ח שם, שאת ברכות השחר יאמרו מיד אחר חצות הלילה, אמנם את ברכות התורה צריך להקפיד לומר אחר עמוד השחר, וכ"כ בבא"ח ברכה ג. ועיין בהמשך י, 8.

במ"ב מו, כד, כתב שלדעת הא"ר, מי שלא ישן לא יברך "אלוהי נשמה" ו"המעביר שינה", והפמ"ג ושע"ת השאירו דבריו בצ"ע. ומסיק בשע"ת שישמען מחבירו. ומשמע שאם אין לו ממי לשומען מחמת הספק לא יברכן. אמנם בערוה"ש מו, יג, כתב שלדעת הרמ"א יברכן. ואשכנזי הנוהג כמותם יש לו על מי לסמוך (ואולי כדי שלא לאפושי פלוגתא היה ראוי לפסוק כמותם). ולגבי ברכות התורה עיין בהלכות ברכת התורה י, ז, שם נתבארו הדעות והמנהגים.

פורסם בקטגוריה פרק ט - ברכות השחר. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן