ד – מוקף

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/07-12-04/

אחד מהכללים שחשוב מאוד לזכור בכל מה שקשור להפרשת תרומות, הוא הדין שצריך להפריש מן המוקף. כלומר אדם שרוצה להפריש תרומות מהפירות שקנה או שקטף מהעץ, צריך לדאוג לכך שכל הפירות יהיו מונחים ביחד במקום אחד. אבל אם חלקם מונחים בחדר אחד וחלקם בחדר אחר, אין זה נחשב מוקף, כלומר זה אינו ברשות אחת, וצריך להפריש מכל ערימה או חבילה לחוד (שו"ע יו"ד שלא, כה).

ויש בזה כמה כללים. אם למשל יש לאדם כמה קופסאות סגורות שמלאות בתפוחים, יש לפותחן ולקרבן עד שתיגענה ממש זו בזו, ואז אפשר להפריש תרומות ומעשרות מפירות שבקופסה אחת על הפירות שבקופסה השנייה (הגר"א שו"ע יו"ד שכה, ח). ויש אומרים שדי לפתוח את הקופסאות ולקרבם זה אל זה, אבל אין צורך שהקופסאות תיגענה זו בזו (ערה"ש זרעים סב, י). אבל אם הפירות אינם מונחים בכלים, אזי כל הפירות שבחדר מצטרפים ונחשבים שהם במקום אחד, ואפשר להפריש מפירות שבצד אחד על פירות שבצד השני (שו"ע יו"ד שלא, כו).

וכמובן שצריך להשתדל מאוד לקיים את הדין הזה של הפרשת תרומות ומעשרות מן המוקף, אולם מכל מקום אם הפריש שלא מן המוקף, תרומתו תרומה והכשיר בזה את הפירות, ואפשר לסמוך על כך בשעת הדחק. למשל, אדם שנתן לחבירו פירות במתנה, ולאחר מכן נזכר שעדיין לא הפריש מהם תרומות ומעשרות. אם יש באפשרותו להודיע לחבירו ששכח להפריש מהפירות תרומות ומעשרות, יש לעשות כן. אבל אם אין באפשרותו להודיע לחבירו, או שחבירו אינו מקפיד להפריש תרומות ומעשרות, וגם אם יודיע לו, הדבר לא יעניין אותו. במקרה כזה של שעת הדחק, מותר לו להפריש מהפירות שנשארו אצלו תרומות ומעשרות על מה שנתן לחבירו, אע"פ שהפירות אינם נמצאים במקום אחד.

כמובן שאין להפריש ממין אחד של פירות על מין אחר של פירות, ואם הפריש לא הועיל כלום. וכל מיני התאנים, השחורות והלבנות, נחשבים מין אחד, וכל מיני החיטים נחשבים מין אחד. זה הכלל, כל מין שנחשב כלאיים בחבירו, אין תורמים ממנו על חבירו, ואם אינו נחשב כלאיים בחבירו, תורמים ממנו על חבירו (התרומה והמעשר ה, ד).

זיתים שעומדים לסחיטה לשמן, וענבים שעומדים ליין, יש להפריש מהם תרומות ומעשרות כשתיגמר מלאכתם ויהיו שמן ויין. ואם הפריש מהענבים שעומדים לדריכה, לא הועיל כלום וצריך להפריש שוב לאחר שייעשו יין (המעשר והתרומה ה, י).[5]

אין מפרישים מפירות שנה אחת על חברתה (כמבואר להלן יב).


[5]. אין מפרישים תרומות ומעשרות משמן על זיתים שעומדים לאכילה, ומיין על ענבים שעומדים לאכילה, ואם הפריש – תיקן את הפירות. אבל אם הפריש מזיתים שעומדים לאכילה על שמן ומענבים שעומדים לאכילה על יין, יש אומרים שלא הועיל, ויש אומרים שהועיל (המעשר והתרומה ה, ט).

פורסם בקטגוריה יב - תרומות ומעשרות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן