ד – זרוע

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/09-06-04/

כהקדמה להלכות צניעות שנאמרו תחילה בפינת ההלכה ששודרה ב"ערוץ שבע", ראוי שאספר, כי במשך זמן ארוך התלבטתי, האם ראוי לדבר על הלכות אלו ברדיו, שהרי מטבען של הלכות צניעות שיש לעסוק בהן בצניעות. וכן יש לחשוש שיהיו מאזינים שיתמהו ולא יבינו את הדקדקנות ההלכתית בנושאים אלו. אולם במשך הזמן, לאחר שמאזינים רבים פנו בבקשה לעסוק בהלכות צניעות, הבנתי שלמרות הרגישות, יש לעסוק בהלכות אלו כפי שעוסקים בכל ההלכות. ראשית, משום שישנם מאזינים שמעוניינים להכיר הלכות אלו, וללא פינת הלכה לא יוכלו לדעתן.[1] יתירה מזאת, הואיל וכבר ממילא בכל כלי התקשורת ההמוניים דנים בנושאים אלו שלא בקדושה ובטהרה, אין הגיון בכך שרק דברה של ההלכה לא יישמע. ולכן חשבתי, שאין להימנע מלדבר על הלכות אלו בפומבי, תוך הדגשה, שכל עניינן של ההלכות האלו נועד כדי לרומם ולפתח את האהבה, מרום מעלתה הרוחנית ועד להופעתה הממשית בעולם הזה.

נחזור לבירורי ההלכה. במסכת כתובות (עב, ב) מבואר שאשה חייבת על פי ההלכה לכסות את זרועותיה, ואם היא מגלה אותן בציבור, הרי היא נחשבת לעוברת על דת יהודית. ואת שאר היד שאינה הזרוע אין צריך לכסות. כדרך אגב, מעניין להזכיר כאן שלדעת רבי שמואל בר נחמן, המובאת בבראשית רבה (פ, ד), כל המעשה עם דינה התחיל מכך שזרועה נתגלתה ברבים לפני שכם בן חמור, ומתוך כך נתאווה לה וחטא עימה, ומגילוי הזרוע נמשכה כל התקלה המסופרת בתורה (בראשית פרק לד).

אלא שיש לברר, מהו בדיוק מקום הזרוע. לדעת רוב הפוסקים, הזרוע היא החלק שבין הכתף למרפק של היד, ואותו חייבים על פי ההלכה לכסות. אולם מה שמעבר למרפק, לכיוון כף היד, אין צריך לכסות. ויש מחמירים וסוברים, שנכון שאשה תקפיד ללכת עם שרוול ארוך עד לכף היד, או משום שהזרוע נמשכת עד לתחילת כף היד, או משום שלדעתם כך היה המנהג בין הנשים ואין לסור ממנו (עיין בית ברוך ח"א ע' קא).

למעשה, המנהג הרווח הוא כדעת רוב הפוסקים, המחייבים לכסות עד המרפק ועד בכלל, ומעבר לכך אין חיוב הלכתי לכסות (מ"ב ע"ה סק"ב. הליכות בת ישראל עמוד ע').


[1]. אי אפשר שלא להביע מחאה כנגד רשעותן של האליטות השליטות כיום במדינת ישראל. כנסת ישראל חוקקה חוק מיוחד כדי להכשיר את שידוריו של "ערוץ שבע". ההיגיון היה פשוט, "ערוץ שבע" משרת ציבור שלם שאין לו מענה בכלי התקשורת "הממלכתיים". אולם בית המשפט העליון ביטל את החוק. לא זו בלבד, מנהלי "ערוץ שבע" נשפטו ונענשו על ידי בית המשפט. כמה נורא שהעוול והקיפוח באים על ידי "שופטים" ועל ידי "חוק". "ערוץ שבע" נתן ביטוי לערכים לאומיים. רבים ממאזניו חיזקו את הקשר שלהם עם התורה, העם והארץ. במשך השנים נפגשתי עם יהודים רבים שהתקרבו ליהדות או התחזקו ביהדות על ידי שידוריו של "ערוץ שבע". כל הדברים הטובים הללו נתבטלו לאחר סגירתו של "ערוץ שבע". נתפלל לה' שיסיר מאתנו יגון ואנחה, ויתן כבוד ליראיו.

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן