ג – כללי איסורי כלאיים

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/09-12-03/

כלאיים הוא ערבוב של שני מינים שונים ביחד. בחמישה דברים הקפידה התורה שלא נערב מינים שונים. ונפרטם בקיצור:

כלאי זרעים, שלא לזרוע שני מיני זרעים שונים ביחד.

כלאי הכרם, שלא לזרוע תבואה וירקות ליד גפנים.

כלאי אילנות, שלא להרכיב מין בשאינו מינו.

כלאי בגדים, שלא לעשות בגדים שיש בהם צמר ופשתים ביחד.

כלאי בהמה, שלא להרביע בהמה או חיה מין בשאינו מינו (ויבואר להלן הלכה ו).

כדי לעמוד על ההבדלים ההלכתיים בין סוגי הכלאיים השונים יש לדעת כלל יסודי: כל המצוות הקשורות לקרקע נוהגות מן התורה בארץ ישראל בלבד, ואילו המצוות שאינן קשורות לקרקע נוהגות גם בחוץ לארץ. לפיכך, איסור כלאי זרעים וכלאי הכרם חל מן התורה רק בארץ ישראל. ואילו איסור כלאי בגדים וכלאי בהמה חל בכל העולם.

ואיסור הרכבת שני מיני אילנות זה על זה, אע"פ שהוא שייך במידה מסוימת לעבודת האדמה, מכל מקום הצמידה התורה את איסור הרבעת בהמה לאיסור הרכבת אילן, כדי להעמידנו על הדמיון שבאיסור הרבעת בהמה מין בשאינו מינו לאיסור הרכבת אילן מין בשאינו מינו, שבשני האיסורים הללו, יוצרים דבר חי, בהמה או עץ, שיש בו עירוב של שני מינים. וכשם שאיסור הרבעת בהמה אסור בכל העולם, כך איסור הרכבת אילן אסור מהתורה בכל העולם (קידושין לט, א).

עוד דבר משותף ישנו בשני איסורי הכלאיים הללו, שאע"פ שיש איסור להרביע בהמה ולהרכיב אילן, מכל מקום הפירות שגדלו על האילן המורכב מותרים באכילה, וכן הבהמה או החיה שנולדה עקב ההרבעה של מין בשאינו מינו מותרת בהנאה, ואם היא נולדה משני מינים הכשרים לאכילה, מותר אף לשוחטה ולאוכלה.[2]


[2]. לעניין כלאי הכרם, אף שמן התורה אין איסור בחוץ לארץ, כיוון שיש בכלאי הכרם חומרה מיוחדת, שהירק והענבים הגדלים בכלאיים אסורים באכילה ובהנאה, לפיכך החמירו חכמים ואסרו לגדל כלאי הכרם בחוץ לארץ. אבל כלאי זרעים, כיוון שאין איסור לאכול את מה שגדל בכלאיים, לא אסרו חכמים לגדל כלאי זרעים בחוץ לארץ.

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן