ה – האם מותר לגוי להרכיב אילנות ולהרביע בהמות

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/09-12-05/

באיסור כלאי בהמה והרכבת האילן אנו רואים מגמה, לשמור על כל מין שברא הקב"ה בעולמו כפי צורת חייו הטבעית ולא לשנות את אורחותיו. אלא שישנה שאלה עקרונית בהלכה זו, האם האיסורים הללו חלים רק על בני ישראל, שאותם ציוותה התורה שלא לעשות פעולה המנוגדת לטבע העץ או בעל החיים, אבל אין איסור על בן נח לעשות כן. או שמא האיסור חל על כל בני האדם, שלא יעשו פעולה בניגוד לטבע העץ והחי.

לדעת הרמב"ם (מלכים י, ו) ועוד פוסקים רבים, איסור הרכבת אילנות והרבעת בהמה חל על כל בני נח, שכן נאמר (ויקרא יט, יט): "אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ", ולמדו חז"ל: את החוקים שכבר חקקתי בעבר עוד בטרם ניתנה התורה לישראל תשמרו, ומכאן שאף שאיסור הרכבה והרבעה אינו בכלל שבע מצוות בני נח, ואינם נענשים עליו כפי חומרת שבע המצוות, מכל מקום אסור לכל בני האדם להרכיב שני אילנות שונים זה על זה, וכן אסור להרביע שני מינים של בעלי חיים זה עם זה.

אולם לדעת מקצת הפוסקים, כיוון שאיסורי כלאיים אינם מכלל שבע מצוות בני נח, ממילא אין עליהם איסור להרכיב אילנות או להרביע בעלי חיים שונים.[4]

עם זאת, צריך לציין, שלשתי השיטות אסור ליהודי לבקש מגוי שירכיב עבורו עץ. לדעה הראשונה, מפני שאסור ליהודי להכשיל את הגוי באיסור. ולשיטה השנייה, אף שלגוי עצמו מותר להרכיב עץ, מכל מקום על פי חכמים כל דבר שאסור ליהודי לעשותו מהתורה, אסור לו לבקש מהגוי שיעשהו עבורו. שכשם שאסור ליהודי לבקש מגוי לחלל עבורו שבת, כן אסור לו לבקש ממנו שירכיב עבורו עצי פרי (ב"מ צ, א; רא"ש הל' כלאים ג').


[4]. בגמ' סנהדרין נ"ו נחלקו חכמים ור' אליעזר בשאלה זו, לדעת ר' אליעזר איסור הרכבה הוא אחד משבע מצוות בני נח, ואילו לדעת חכמים אינו כלול בשבע מצוות בני נח. וכתב ערוה"ש רצה, ז, שאע"פ שהרמב"ם פוסק כחכמים, מכל מקום מפי הקבלה גם הרכבת אילן אסורה על בני נח, אלא שאין נענשים על איסור זה כחומרת שבע מצוות בני נח. וכן משמע מהר"ן בסנהדרין. אמנם יש שביארו שהרמב"ם פסק כר"א, וכן משמע מהגר"א רצו, ד. ולעצם הדין, גם השאילתות צ"ט סובר שבני נח אסורים בכלאים, וכן דעת בה"ג, והמאירי בסנהדרין, והגהות מרדכי גיטין פ"ו תס"ד ועוד. לעומת זאת דעת הריטב"א קידושין לט, א, שכיוון שהלכה כחכמים, אין איסור הרכבה על בן נח, וכ"כ הש"ך יו"ד רצז, ג. וכן משמע מהרא"ש.

פורסם בקטגוריה י"א - כלאיים באילן ובהמה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.

לרכישת הסדרה - לחצו כאן