ב – האם הטס במטוס או נוסע ברכבת על ידי גוי עובר באיסור תורה

פורסם בקטגוריה הלכה יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת, עלייה על מטוס או רכבת ביום שישי והמשך נסיעה בשבת. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
http://ph.yhb.org.il/plus/01-02-12-02/

בשו"ע ורמ"א (תד, א) מבואר שההולך מחוץ לתחום, למעלה מעשרה טפחים מעל ימים ונהרות, אפילו אם יצא מחוץ לי"ב מיל, לא עבר באיסור תחומין. אבל ביבשה, כאשר הלך יותר מי"ב מיל מעל גובה עשרה טפחים, יש להחמיר, שהוא אסור (וכך פירש במ"ב תד, ז-ח).

אלא שמכמה צדדים אפשר לומר שהאיסור מדרבנן. ראשית שלדעת הרבה ראשונים, איסור תחומין אינו מדאורייתא, כמבואר להלן ל, א. וגם לסוברים שהוא מדאורייתא יש כמה ספקות אם באופן זה הוא אסור מהתורה: א) דעת הסוברים שגם מעל היבשה, אם עבר י"ב מיל מעל גובה עשרה טפחים, עבר באיסור דרבנן בלבד, וכך דעת הגר"א, כמובא במ"ב תד, ז. ב) בבאו"ה (תד 'והואיל') מביא את דעת הרמב"ן שיציאה מהתחום יותר מי"ב מיל הוא איסור דאורייתא רק אם בפועל האדם הולך, אבל אם הוא יושב בספינה או מטוס שהם בעצמם רשות היחיד אינו נחשב מהלך מחוץ לתחום ("איהו מינח נייחא וספינה הוא דקא מסגיא"). ג) דעת רע"א והגר"ז (מובאים בבאו"ה 'והואיל'), שאין תחומין דאורייתא בכרמלית אלא רק ברה"ר דאורייתא.

אמנם מצד ביטול עונג שבת, יש בזה איסור תורה לפי מה שכתב החת"ס (ו, צז), על פי דברי הרמב"ן, שכל מי שאינו שובת, ומתנהג בשבת כמו שהוא נוהג בחול – מבטל מצווה מהתורה. אולם דבריו אינם מוסכמים על כל הפוסקים.

פורסם בקטגוריה הלכה יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת, עלייה על מטוס או רכבת ביום שישי והמשך נסיעה בשבת. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לרכישת הסדרה - לחצו כאן