ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – דקדוקים בעת הנטילה

א – שאין טומאה במים שעל הידיים לפני הנטילה ואחר הניגוב

הקדמה: אין מים נטמאים מן היד אלא בשעת הנטילה לצורך אכילת פת, אבל המים שרוחצים בהם את הידיים לפני הנטילה, אין עליהם טומאה, כפי שכתבתי בהלכה. וכך משמע בפשטות משו"ע קסב, ב, וכ"כ בבאו"ה 'הנוטל'. ובדומה למה שכתב הרמ"א קס, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ב – הזהירות מטומאה שבמים שעל הידיים בתוך תהליך הנטילה

ביארתי בהלכה (עפ"י שו"ע קסב, ד), שאם נטל ידו בפחות מרביעית, ונגעה אח"כ ידו הרטובה בידו השנייה, שתי ידיו נטמאו, ואינו יכול לטהרם בנטילה נוספת, מפני שאין הנטילה השנייה מטהרת אלא את אותם המים הראשונים שנטמאו תוך שטיהרו את היד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ג – נטל ברביעית ונגעה בהם ידו של חבירו שלא נטל ידיו

נחלקו הפוסקים במקרה שכבר נטל את ידו ברביעית או בפעמיים, ואח"כ נגעה ידו ביד של חבירו או בידו האחרת. י"א שהואיל וכבר גמר לטהר את ידו, שוב אינה נטמאת כלל (דעת שו"ע לפי הגר"ז, כמובא בשעה"צ לט, מפורשת לעניין נטילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ד – האם יש מקום לנגב את ידית הכלי

הסברה העיקרית שאין צריך לנגב את הידיות, מפני שעוד לא התחיל ליטול, והנגיעה אז אינה מטמאה את המים. ואפילו כשהוא אוחז את הכלי ביד שמאל ונוטל את יד ימין, יד שמאל אינה מטמאה את המים, מפני שהנטילה שלה עוד לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ה – במקום שרבים נוטלים ידיהם

בשו"ת ארץ צבי ל"ה כתב שבמקום שנוטלים בו הרבה אנשים, יש לחשוש שמא אחד מהם לא נזהר ונטל את ידו בפחות מרביעית לסירוגין, ונמצא שהשאיר על הידית של הכלי מים טמאים מידו, ולכן כתב שצריך לנגב את הידית לפני הנטילה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ו – נטל פעם אחת בפחות מרביעית – המים טמאים

כתב בשו"ע קסב, ח, שאם נטל ידו פעם אחת בפחות מרביעית, ושפשף ידו בראשו או בכותל כדי לנגבה, ונותרו על הכותל או הראש מים מידו, ואחר שהפסיק לנגב בהם את ידו חזר ונגע באותם המים, טמאו המים הללו את ידו. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה