ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – אם מותר לצאת מהבית באמצע הסעודה

א – טוב שהממשיך סעודה בבית אחר יאכל שם כזית לחם

לנוהגים לכוון ב'המוציא' להמשיך סעודתם בבית אחר, נכון להקפיד שיאכלו גם בבית השני כזית לחם, כדי שברהמ"ז תהיה במקום הסעודה (ע' שערי הברכה ט, הערה נב, ופס"ת קעח, 54).

פורסם בקטגוריה הלכה יא - אם מותר לצאת מהבית באמצע הסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ב – הרחבת הערה 13 – בירור דעת רב ששת

פסחים קא, ב, לדעת רב ששת לפי הרמב"ם, מי שיצא ממקומו באמצע סעודתו, ורצה אח"כ להמשיך לאכול, צריך לברך תחילה ברהמ"ז על מה שאכל ו'המוציא' על מה שהוא מתכוון לאכול, כי בזה שיצא ממקומו סיים את סעודתו והתחייב בברהמ"ז. וכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - אם מותר לצאת מהבית באמצע הסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ג – דעת רב חסדא והלכה למעשה

דעת רב חסדא, שבדברים שטעונים ברכה במקומם, הואיל ועוד נותרה לו זיקה למקום אכילתו, אין היציאה מהווה הפסקה. ולכן כל זמן שלא הסיח דעתו לחלוטין מהסעודה, יכול להמשיך לאכול בלא ברכה, בין במקום הקודם ובין במקום החדש. וכך פסקו רשב"ם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - אם מותר לצאת מהבית באמצע הסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ד – כיצד לנהוג לכתחילה

לכתחילה יש להיזהר שלא לצאת מהבית באמצע הסעודה, ראשית כדי לחוש לדעת השו"ע, שנית, גם לשיטת הרמ"א לכתחילה אין לצאת, שמא ישכח לחזור לברך ברהמ"ז, ושמא ישהה עד שיהא רעב ויפסיד הברכה (רמ"א קעח, ב, מ"ב לג). ומי שצריך לצאת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - אם מותר לצאת מהבית באמצע הסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ה – להערה 14 – מדוע הכוונה ב'המוציא' מועילה

לגבי הסברה שכוונה ב'המוציא' תועיל למקום אחר, לשו"ע הרב קעח, ד, הכוונה עושה את האדם כהולך דרכים, וממילא יוכל להמשיך לכתחילה לאכול בכל מקום שירצה. ולב"ח, מ"א ח, ומ"ב לג, הכוונה מכילה את הברכה על שני המקומות, וממילא היא מועילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - אם מותר לצאת מהבית באמצע הסעודה, פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה