ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – החובה מהתורה כששבע ומדברי חכמים בכזית

א – הערה 4 – בדין צירוף שאר מאכלים ללחם לחיוב ברהמ"ז מהתורה

כתבתי בהערה 4: "בפשטות מצרפים את שאר המאכלים שאוכלים בסעודה לשיעור שביעה, שאם לא כן, פעמים רבות יצא שאדם ששבע לא יהיה חייב בברכה מהתורה". ואכן למעשה, דעת הרבה אחרונים (כפי שהובא שם בשם כמה אחרונים) שאם אכל כזית פת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - החובה מהתורה כששבע ומדברי חכמים בכזית | כתיבת תגובה

ב – כאשר צריך לחזור בספק – האם יאמר גם את הברכה הרביעית

ספק בירך ברהמ"ז, אם שבע מברך לדעת רובם הגדול של הפוסקים את כל ארבע הברכות. וכ"כ מהר"ש חיון בשו"ת בני שמואל (ב, מב), כי היכי דלא לזלזולי ביה. וכך פסק מהר"י הלוי (אחיו ורבו של הט"ז), ומ"א (קפד ז). וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - החובה מהתורה כששבע ומדברי חכמים בכזית | כתיבת תגובה

ג – בביאור הדין שבספק בברהמ"ז חוזר

ולעצם הדין, שבמצב של ספק אם בירך ברהמ"ז שעליו לחזור ולברך, לרשב"א הסובר שספיקא דאורייתא מדאורייתא לחומרא, ברור שצריך לחזור. ולסוברים שספיקא דאורייתא רק מדרבנן לחומרא, קשה, מדוע לא נחשוש לברכה שאינה צריכה שאסורה לרוה"פ מדרבנן, ושב ואל תעשה עדיף. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - החובה מהתורה כששבע ומדברי חכמים בכזית | כתיבת תגובה

ד – אם נשים צריכות להזכיר בברהמ"ז ברית ותורה

עיין במבואר בסוף הלכה ו, ובהערה 5. עפ"י סברת התוס' שמבאר שהספק אם נשים חייבות מהתורה בברהמ"ז מפני שאינן מצוות בברית ותורה, כתב הרמ"א קפז, ג, שנשים אינן מזכירות בברהמ"ז 'ברית' ו'תורה'. אבל להלכה נשים מזכירות 'ברית' ו'תורה' (מ"ב קפז, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - החובה מהתורה כששבע ומדברי חכמים בכזית | כתיבת תגובה

ה – אם נשים יכולות להוציא גברים ידי ברהמ"ז

למעשה, כיוון שלדעת הרבה פוסקים יש ספק אם נשים חייבות בברהמ"ז מהתורה, נפסק בשו"ע קפו, א, שאשה לא תוציא איש שאכל ושבע, שהוא חייב מהתורה והיא אולי רק מדרבנן. אמנם בדיעבד, אם טעו ובירכה לו, כתבו כמה אחרונים שלא יחזור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - החובה מהתורה כששבע ומדברי חכמים בכזית | כתיבת תגובה

ו – האם יש מצב שקטן יכול להוציא איש או אשה

קטן ששבע אינו יכול לפטור בברכתו גדול ששבע. ואם הגדול לא שבע, אף הוא חייב מדברי חכמים, ואזי יכול הקטן להוציאו ידי חובה (שו"ע קפו, ב). ואם שניהם אכלו פחות מכדי שביעה, נחלקו הפוסקים אם הקטן שחיובו עפ"י שני דרבנן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - החובה מהתורה כששבע ומדברי חכמים בכזית | כתיבת תגובה

ז – איזה מהסועדים ראוי שיוציא את חבירו

לכתחילה זה שאכל שיעור שביעה יוציא את השאר. אבל אם זה שיודע לברך לא אכל שיעור שביעה, בכל זאת יכול להוציא גם את אלה ששבעו (שו"ע קצז, ד). ובמ"ב כד, מבאר כי מהתורה גם מי שלא אכל כלל יכול היה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - החובה מהתורה כששבע ומדברי חכמים בכזית | כתיבת תגובה