ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – שלא לפרק חבורת זימון ולא להיפרד ממנה

א – שישה ועשרים – האם עדיף שיתחלקו או שיזמנו יחד

מלשון המשנה נ, א, טור ושו"ע קצג, א, משמע שאין עניין שיזמנו ביחד. ומהרמב"ם (ה, י) משמע שבשישה עדיף שיתחלקו, ולגבי עשרים כתב שרשאים. ולרמ"א קצג, ב, ב"ח, לבוש ועוד, בשישה ועשרים עדיף שלא יתחלקו משום ברוב עם הדרת מלך. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שלא לפרק חבורת זימון ולא להיפרד ממנה | כתיבת תגובה

ב – האם המתחיל ברכת 'הזן' או המסיים אותה הפסיד מצוות הזימון

בפמ"ג קצד, א"א א, הסתפק האם שלושה שטעו והתחילו לברך ברהמ"ז ונזכרו לפני סיום 'הזן' שלא זימנו, האם בטל מהם חיוב זימון או לא, והביאו בבאו"ה קצד, א. ובא"א בוטשאטש קצב, ב, כתב לגבי אחד ששכח והתחיל לברך, שאם יפסיק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שלא לפרק חבורת זימון ולא להיפרד ממנה | כתיבת תגובה

ג – דינים לבני חבורה שהתחייבו בזימון שחלקם בירכו בלא זימון

כתבתי: "שלושה שאכלו לחם כאחד, וטעו ובירכו בלא לזמן, הפסידו את מצוות הזימון. ואפילו אם רק שניים מהם טעו ובירכו בלא לזמן, הפסידו את הזימון". וטוב שהאחד שלא זימן ישתדל לאכול עם חבורה אחרת כזית כדי שיוכל לקיים את חובת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שלא לפרק חבורת זימון ולא להיפרד ממנה | כתיבת תגובה

ד – שאין היחיד שהתוועד עם חבריו יכול לצאת לפני הזימון

אמנם לדעת הב"ח ומ"א, דעת רב האי גאון, שאם היחיד צריך לצאת, אינו צריך להמתין להם, כי חובת הזימון היא רק אם מסיימים את הסעודה יחד, וכיוון שהוא מסיים לפניהם אינו חייב בזימון. אבל הב"י ר, א, פירש, שכוונת רב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שלא לפרק חבורת זימון ולא להיפרד ממנה | כתיבת תגובה

ה – בחובת היחיד להצטרף לשני חבריו הרוצים לזמן

להרחבת הדברים: יש לציין כי לדעת רש"י אין האחד חייב להצטרף לשניים, אלא כך נכון מצד דרך ארץ (והסברה כדעת הב"ח ומ"א, שכל זמן שלא סיימו יחד, אין היחיד מחויב בזימון עמהם, וכפי שכתב רש"י בספר האורה). ולדעת רוב הראשונים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שלא לפרק חבורת זימון ולא להיפרד ממנה | כתיבת תגובה

ו – הצמדת הזימון לברהמ"ז

הרחבה להערה 4: לכתחילה יש להצמיד את הזימון לברהמ"ז, והיסוד לכך פשוט, שעל ידי כך אכן הזימון מהווה הכנה לברהמ"ז. ויש להוסיף שנחלקו הראשונים בדין אדם שהצטרף לזימון באמצע סעודתו. לדעת רב האי גאון, ראב"ד, ר"ח, רשב"א ואו"ז, אם ירצה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שלא לפרק חבורת זימון ולא להיפרד ממנה | כתיבת תגובה