ארכיון הקטגוריה: פרק ז – ברכת היין

ההפרש שבין יין ושמן לשאר מיצי פירות

כל המיצים הנסחטים מהפירות מאבדים את מעלת הפרי, ומברכים עליהם 'שהכל'. ורק לשני סוגי פירות שרגילים לסחוט יש משקים שאינם מאבדים את מעלתם, ואלו הם: יין מענבים, ושמן מזיתים. אלא שבפועל אין שותים שמן לבדו, ואם שתאו, אינו מברך עליו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ברכת היין | כתיבת תגובה

א – מהו גדר משקה שנפטר בברכת היין

יש מהאחרונים שהתלבטו לגבי מאכלים שנקרשו שיסודם ממשקה, שאולי ברכת היין תפטרם. וכתבתי בהערה 1, שכל ששותים אותו דינו כמשקה, ואם אוכלים אותו דינו כמאכל. וכך כתבתי גם לגבי ברכה אחרונה, שהאוכל גלידה, כיוון שהוא אוכל אותה כדרך אכילה, דינה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת היין פוטרת את שאר משקים | כתיבת תגובה

ב – לביאור יסוד המחלוקות בברכת היין שפוטר שאר משקים

ברכות מא, ב: "אמר רבי חייא: פת פוטרת כל מיני מאכל, ויין פוטר כל מיני משקים". והתוס' כתבו, שאין הלכה כר' חייא, שהרי אמר שהלחם פוטר את כל המאכלים, ואילו באמת הוא פוטר רק את הבאים מחמת הסעודה. וכיוון שנדחו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת היין פוטרת את שאר משקים | כתיבת תגובה

ג – האם ברכת היין פוטרת שאר משקים שאינם לפניו

לדעת המרדכי, ברכת היין תפטור את שאר המשקים, רק אם גם הם יהיו לפני האדם בשעת הברכה, והביאו הט"ז קעד, ב. לעומת זאת, דעת הגר"ז בסדבה"נ א, כא, שגם כשהיתה "דעתו עליהם לשתותם אף שלא היה דעתו לפוטרם בפירוש – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת היין פוטרת את שאר משקים | כתיבת תגובה

ד – שיעור כמלא לוגמיו

כתבתי ששיעור כמלא לוגמיו הוא כ-50 מ"ל. ועיין במדות ושיעורי תורה לרב בניש טז, י-יא, הדעות השונות בזה. ולעניין יו"כ כתבו בשם החזו"א לשתות כ-40 מ"ל כל תשע דקות. ולגבי קידוש הביא דעה שיש לשתות כ-50 עד 55 מ"ל שיש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת היין פוטרת את שאר משקים | כתיבת תגובה

ה – הערה 2 – האם 'על הגפן' פוטר שאר משקים כאשר בתחילה בירך עליהם בנפרד

נחלקו האחרונים אם ברכה אחרונה שעל היין פוטרת שאר משקים כאשר בתחילה ברכת 'הגפן' לא פטרה אותם, כגון שהתחיל לשתות יין ולא התכוון לשתות משקים אחרים, ונמלך בדעתו ושתה משקים אחרים ונצרך לברך עליהם 'שהכל'. לדעת הגר"ז סדבה"נ א, כא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת היין פוטרת את שאר משקים | כתיבת תגובה

ו – אם ברכה על טעימת יין פוטרת שאר משקים

כתבתי למעשה, עפ"י כמה אחרונים, שגם הטועם מהיין, פוטר בברכתו את שאר המשקים. אמנם ראיתי שבספר וזאת הברכה (ע' 100) כתב בשם כמה גדולים, שלמנהג אשכנז, השותה מעט יין ואין לו דרך לצאת מהספק, שיברך 'שהכל' על שאר משקים. ותימה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת היין פוטרת את שאר משקים | כתיבת תגובה

ז – גם שותה יין למצווה פוטר שאר משקים

יש אומרים שרק כאשר שותים את היין להנאה או לקידוש שפותח את הסעודה – היין פוטר את שאר משקים, אבל כאשר שותים את היין לשם מצווה, כבהבדלה, וכוס של ברהמ"ז ושל ברכת אירוסין ונישואין, אינו פוטר שאר משקין (רע"א בשם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת היין פוטרת את שאר משקים | כתיבת תגובה

מיץ ענבים משוחזר

על מיץ ענבים משוחזר, והוא מיץ ענבים שהורתח עד שנתמעט לכרבע מכמותו ונעשה כדבש, ואח"כ חוזרים ומערבים בו מים, וחוזר להיות קרוב לטעמו הראשון. כתב במנחת שלמה א, ד, שברכתו 'הגפן', אבל לגבי ברכה אחרונה, הסתפק אם אפשר לצרף את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - יין מבושל ומיץ ענבים | כתיבת תגובה

א – 'הטוב והמטיב' – שאין לחשוש כל כך לשיטות יחידות

בכל הספקות הלכנו כפי שיטת רובם המכריע של הפוסקים, שאף שספק ברכות להקל, מ"מ כאשר מדובר בספק רחוק, שרוה"פ האחרונים לא חששו לו, הרי שאין לחוש לו. ועיין להלן יב, 4. ולעניין ברכת 'הטוב והמטיב' יש לצרף את דעת הפוסקים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - תנאים בברכה, סוגיה ה - הרחבות לדין הטוב והמטיב על יין שני | כתיבת תגובה