ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – עד כמה ברכה פוטרת

א – הפחות חשוב אינו פוטר את היותר חשוב בלא כוונה מפורשת

בהערה 5 הבאתי את דברי הרשב"א ושאר הפוסקים, שבלא כוונה לפטור, מין פחות חשוב אינו פוטר את היותר חשוב. ובכה"ח רו, לט, הזכיר את דעת ספר חסידים שמיקל בזה, ומחמת הספק פסק שפטר. ובשו"ת ברכת יוסף עז, כתב שגם מהר"ם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עד כמה ברכה פוטרת | כתיבת תגובה

ב – בספק אם ברכה סתמית פוטרת את המאכלים הדומים שבביתו

לדעת הכלבו, בירך סתם, לא פטר מאכלים שאינם לפניו, ולכתחילה יש לחוש לדבריו ולכוון על מה שאולי יביאו לו (רמ"א רו, ה). ולדעת ב"ח ופרישה, ברכה סתמית פוטרת את אותו המאכל למרות שאינו לפניו, אבל אינה פוטרת מאכלים אחרים שברכתם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עד כמה ברכה פוטרת | כתיבת תגובה

ג – ברכה סתמית על פירות עד אימתי מועילה לפירות אחרים

לשו"ע, גם אם סיים לאכול את כל הפירות שלפניו שבירך עליהם בסתם, אם יביאו לו פירות אחרים, לא יברך עליהם. ולמ"ב רו, כ-כב, אם סיים את הפירות שלפניו, אם הביאו פירות מאותו המין, אינו צריך לברך, וממין אחר צריך לברך. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עד כמה ברכה פוטרת | כתיבת תגובה

ד – נמאס הפרי שבירך עליו – הרחבת סוף הערה 6

בירך על פרי ונפל מידו ונמאס עד שאינו ראוי לאכילה, משמע משו"ע רו, ו, שאפילו אם יש לפניו עוד פירות וחשב לאוכלם, יברך שוב, כי רק אם ברכתו חלה על הפרי שבירך עליו, היא חלה גם על שאר הפירות שבבית. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עד כמה ברכה פוטרת | כתיבת תגובה

ג – אכל והקיא

אם משער שנשאר במעיו כזית, מברך ברכה אחרונה. ומסתבר שכשאכל הרבה נשאר במעיו כזית (ילקוט יוסף קפד, יט).

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עד כמה ברכה פוטרת | כתיבת תגובה