ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – נפח ולא משקל

א – שהולכים אחר הנפח ואחר הערכת הרואה

כתבתי בהערה 7 שדעת רוב פוסקי הספרדים שהולכים לפי נפח, שכ"כ במחזיק ברכה תפו, ב, וסמך דעתו על שער אפרים, פרי חדש, מהר"י מולכו, מהר"י פראג'י, שו"ת הלכות קטנות, זרע יעקב. וצ"ע מברכ"י קסח, ד, עפ"י בית דוד, שציין לשיעור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נפח ולא משקל, סוגיה ז - שהולכים אחר הנפח בשיעור לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ב – מקור לכך שהולכים לפי הערכת הרואה מהמשנה ומהרמב"ם

משנה כלים יז, ו: "כביצה שאמרו לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית. רבי יהודה אומר: מביא גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות ונותן לתוך המים וחולק את המים. אמר ר' יוסי: וכי מי מודיעני איזוהי גדולה ואיזוהי קטנה אלא הכל לפי דעתו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נפח ולא משקל, סוגיה ז - שהולכים אחר הנפח בשיעור לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ג – דברי רב שרירא גאון

ובספר האשכול, הלכות חלה, הביא תשובת רב שרירא גאון: "ובשאלה לרב שרירא בהאי לישנא. וששאלתם לפרש לכם אם יש משקל לגרוגרת ולזית ולכותבת ושאר שיעורים במשקל כספים של ערביים, ופירשתם שמר רב הילאי גאון ז"ל פירש לכם משקל ביצה ששה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נפח ולא משקל, סוגיה ז - שהולכים אחר הנפח בשיעור לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ד – דעת הזרע אמת

לדעת הזרע אמת ח"א כט, אין להחשיב כלל את החרירים הקטנים, ולדעתו המשנה בעוקצין מדברת רק על מקום שיש להחמיר מדרבנן, אבל מהתורה אין מחשיבים את החללים הקטנים. אולם מדברי הגאונים שהולכים לפי הרואה, דבריו נסתרים. ויש שרצו לחלק בין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נפח ולא משקל, סוגיה ז - שהולכים אחר הנפח בשיעור לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ה – תוספת וחיזוק מהרב אליהו שמואל, ובתוך דבריו ביאר חילוק בין מאפה לח ליבש, וחיזק הדין שהולכים אחר הרואה, והוסיף שאלה בזה

לאחר שפרסמתי ב'רביבים', את דין הכזית ושהולכים לפי הרואה, כתב אלי הרב אליהו שמואל, מחבר קונטרס 'ואת הנחלים ארנון' (ובו מקורות רבים לכך שמשערים זית לפי נפח), מכתב עידוד, ובסופו שאלה, וז"ל מכתבו: לכבוד… מצורף לכת"ר קונטרס ('ואת הנחלים ארנון') … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נפח ולא משקל, סוגיה ז - שהולכים אחר הנפח בשיעור לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ו – תשובה

לכבוד… לענ"ד גם בעניין שקדים, הכל לפי הרואה. וגם אם רבים טועים בזה, הדין לא זז ממקומו, שכך היא תקנת חכמים שכל אדם יראה בעצמו אם הוא חייב בברכה אחרונה. ויש לצרף לכך את הסוברים על פי הירושלמי שעל בריה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נפח ולא משקל, סוגיה ז - שהולכים אחר הנפח בשיעור לברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ז – במבה

לגבי 'במבה' נחלקו אם הולכים אחר מה שנראה לעין. לרב אויערבאך כיוון שהחללים מרובים וניכרים, צריך שיהיה שיעורו גדול יותר (חישב בוז"ה ע' 380 אות קיט ב-7 חתיכות, וע' פס"ת רי, 3). ובאול"צ שם כתב שהולכים לפי הנפח שלפנינו. וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נפח ולא משקל, סוגיה ז - שהולכים אחר הנפח בשיעור לברכה אחרונה | כתיבת תגובה