ארכיון הקטגוריה: פרק יב – כללי ברכות

א – הערה 1 – חומרת איסור ברכה לבטלה

איסור שבועת שוא חמור במיוחד, ואף שבפועל אם היו עדים והתראה עונשו מלקות בלבד (רמב"ם הל' שבועות א, ה-ז), למדנו מלשון הפסוק שעונשו בידי שמיים חמור במיוחד, שנאמר (שמות כ, ו): "לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה' אֱלוֹהֶיךָ לַשָּׁוְא, כִּי לֹא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - איסור ברכה לבטלה | כתיבת תגובה

ב – תיקון לברכה לבטלה

כתב ח"א ה, א, שאם אמר "ברוך אתה ה' אלוהי" ונזכר שטעה, ימשיך "יִשְׂרָאֵל אָבִינוּ מֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם", שבזה הוא ממשיך לפסוק בדברי הימים א' כט, י. אלא שעדיין יאמר אח"כ "ברוך שם כבוד מלכותו", מפני שלא אמר פסוק שלם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - איסור ברכה לבטלה | כתיבת תגובה

ג – ברכה לבטלה משום שלום בית וכבוד הבריות בפדיון הבן

כאשר אשה ילדה או הפילה מחוץ לנישואין ועתה ילדה לבעלה את בנו הבכור, ואם תספר לו שכבר ילדה או הפילה ואי אפשר לעשות לו פדיון בכורות, ייפגע שלום ביתם, התירו הפוסקים שלא לספר לו, ואף שבעקבות זאת יברך על הפדיון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - איסור ברכה לבטלה, סוגיה י - ספק ספיקא בברכות | כתיבת תגובה

ד – ספק ברכה לבטלה בספירת העומר ובקריאה בתורה בתענית

בעניין שוכח לספור יום אחד בספירת העומר, כתבתי בפניני הלכה זמנים ב, 6: "מי ששכח לספור יום אחד, והיה צריך להיות ש"ץ (למשל מפני יורצייט), למרות אי הנעימות, יבקש ממישהו אחר לברך ולספור. ויש אומרים שכדי למנוע בושה מותר לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - איסור ברכה לבטלה, סוגיה י - ספק ספיקא בברכות | כתיבת תגובה

א – הערה 2 – ברכה שאינה צריכה

עיין בברכ"ה ח"א א, י, שהגדיר: "ברכה שאפשר למנוע אמירתה על ידי איזה פעולה (כגון שרוצה לאכול תבשיל ולחם, ואם יקדים לברך 'המוציא' לא יצטרך לברך על התבשיל), יש אומרים שצריך למנוע אמירתה, ואם אינו עושה כן הרי נחשב שהוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכה שאינה צריכה | כתיבת תגובה

ב – המברך על פרי ומכוון שלא לפטור פרי נוסף שהוא מתכוון לאכול

כדרך אגב אזכיר דין חשוב: מי שהיו לפניו תפוח ואגס, ורצה לאכול את שניהם אלא שטעה בדין וחשב שמותר לו לגרום לברכה שאינה צריכה, וכיוון לפטור בברכתו את התפוח בלבד. השאלה האם בפועל אכן יצטרך לברך שוב על האגס. לדעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכה שאינה צריכה | כתיבת תגובה

א – ספק ספיקא לברך

עיין במה שכתבתי בהערה 4, בפיסקה המתחילה: "וכאשר יש ספק ספיקא לברך". שי"א שמברכים, ומסקנת רוה"פ שלא לברך, וארחיב בזה עוד: מ"ב רטו, כ: "כתבו האחרונים דאפילו יש ספק ספיקא להצריך ברכה, כגון ספק אכל כזית או לא, ואם תרצה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ספק ברכות להקל, סוגיה י - ספק ספיקא בברכות | כתיבת תגובה

ב – כאשר הספק במצווה והוכרע הדין, הברכה נגררת אחר ההכרעה

לעיל ב, ג, כתבתי, שגם הנוטל אצבעותיו מברך, ואף שלדעת הרי"ף והרמב"ם אין יוצאים בזה, מ"מ כיוון שהוכרע להלכה שבדיעבד יוצאים, ממילא מברכים. וכך משמע מכל הפוסקים שכתבו שבשעת הצורך אפשר להקל בזה, ולא כתבו שלא יברכו (שו"ע קסא, ד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ספק ברכות להקל, סוגיה י - ספק ספיקא בברכות | כתיבת תגובה

א – האם מותר ליהנות כאשר מספק אין לברך

כתב בברכ"ה ח"א ב, ד, 9, שאם רוה"פ סוברים שצריך לברך, ומפני הספק אין מברכים, גם לא יהנה, לחוש לדעת רוה"פ. ונראה לענ"ד, שאם על פי ההלכה אי אפשר לברך, גם אין חובה להימנע מלאכול. ועל כן לא מצינו בראשונים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - האם מותר ליהנות כאשר ספק אם ברך | כתיבת תגובה

ב – האם לחפש עצות (קונצים) לברך בלא איסור

בעניין הצעתו של ערוה"ש לומר את השם בשפה אחרת, באג"מ או"ח ד, מ, סובר שאסור לומר שם ה' בלועזית בחינם, וזאת עפ"י הנימוקי יוסף שאוסר להזכיר שם ה' בלועזית שלא בתוך לימוד או תשבחות. וכ"כ גם החת"ס נדרים ב, א. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - האם מותר ליהנות כאשר ספק אם ברך | כתיבת תגובה