ארכיון הקטגוריה: הלכה י – האוכל איסור

א – ברכה על איסור

מ"ב תקטו, ה, בירך ביו"ט על מאכל מוקצה, לא יאכל אותו.

פורסם בקטגוריה הלכה י - האוכל איסור | כתיבת תגובה

ב – האוכל איסור לצורך בריאותו

כתבתי עפ"י שו"ע קצו, ב; רד, ט; מ"ב רד, מח, שהאוכל איסור כדי להציל את עצמו מהסכנה, הואיל ואכל בהיתר, צריך לברך. אמנם לדעת הרמ"ה והרא"ה (ברכות מה, א), והריטב"א (שם והלכות ה, יב), והמאירי (ברכות מז, א), והפרדס, אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - האוכל איסור | כתיבת תגובה

ג – האוכל מאכלים גנובים

גנב חיטים ועשה מהם לחם, לדעת הב"י קצו, א, למרות שקנאו בשינוי, אסור לברך עליו, וכך משמע מדעת רש"י וכן הבין הרא"ש מהרמב"ם. ולרבנו מנוח יברך, הואיל והלחם שלו וחובתו להחזיר רק את דמי החיטים. (אמנם לגבי מצווה, אף לרבנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - האוכל איסור | כתיבת תגובה

ד – מאכלים שיש מחלוקת אם מותרים באכילה

כתב בבאו"ה רצו, ב, שמי שנזהר משתיית שיכר מדין חדש, וזהירותו מצד שמחשיב אותו לאיסור ולא כחומרא, אם שתה ממנו, לא יברך. ואם הבדיל עליו, לא יצא ידי חובתו, שכן מבחינתו הוא איסור. אבל אם נהג כך כחומרא, יכול לצאת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - האוכל איסור | כתיבת תגובה