ארכיון הקטגוריה: הלכה יג – דין הטועה בברכתו

א – במחלוקת הרמב"ם ושאר הפוסקים

המקור לסוגיה זו בגמרא ברכות יב, א. ולגבי המקרה האחרון שבפועל לא אמר את הברכה הנכונה, אבל בתחילה התכוון לומר כראוי, שלדעת הרמב"ם יצא, ולרוב הראשונים לא יצא. נחלקו האחרונים למעשה האם יצא בדיעבד. לדעת השו"ע רט א, יצא. וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דין הטועה בברכתו | כתיבת תגובה

ב – דין אותם הטעויות כאשר הוא מתכוון לשתות גם יין

אם הוא מתכוון לשתות גם יין וטעה באחת מארבע הטעויות הנזכרות בהלכה, ישתה מהמים או השיכר שבירך עליו, ויפסיק בדיבור שלא מעניין הברכה ויברך על היין 'הגפן'. ועיין ברכ"ה ח"א, ה, בסיכום סוגיה זו.

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דין הטועה בברכתו | כתיבת תגובה

ג – התכוון לאכול פירות עץ ואדמה, ולקח פרי עץ ובירך עליו 'האדמה'

המתכוון לאכול פירות אדמה ופירות עץ, ואחז בפרי עץ וטעה ובירך עליו 'האדמה', יאכל מהפרי שבידו, שכן בדיעבד המברך על פרי עץ 'האדמה' יצא, ופטר בברכתו גם את שאר פירות האדמה. ואמנם נחלקו בזה האחרונים, אולם למעשה, הואיל וספק ברכות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דין הטועה בברכתו | כתיבת תגובה

ד – האם פטר בברכת 'האדמה' שבירך על פרי עץ את שאר פירות העץ

נראה בפשטות שאינה פוטרת את שאר פירות העץ, אלא רק את שאר פירות האדמה שלפניו. וראיה משו"ע רו, ב, שאם היו לפניו פרי אדמה ופרי עץ, ובירך על פרי האדמה ונתכוון לפטור גם את פרי העץ – יצא. וכן דעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דין הטועה בברכתו | כתיבת תגובה

ה – התכוון לאכול פירות עץ ואדמה ולקח פרי אדמה וטעה ובירך עליו 'העץ'

עפ"י המבואר ברמ"א רט, ב, ומ"ב ח, אם התקיימו שני תנאים יכול ליטול על סמך ברכתו פרי עץ מהפירות שלפניו ולאוכלו: א) שהיה בדעתו לאכול עוד פירות עץ, ואפילו אין הפירות לפניו, או שלא חשב על כך במפורש אבל פירות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דין הטועה בברכתו | כתיבת תגובה

ו – התחיל לברך על דבר ונזכר שאין מקום לברכתו האם יטה אותה לדבר אחר

לכמה פוסקים, אם התחיל לברך ברכה וקודם שסיים את הברכה ראה שמה שתכנן לברך אינו שייך, כגון שלקחו לו את פרי העץ, ויש לפניו מאכל שברכתו 'שהכל', כדי שברכתו לא תהיה לבטלה יסיים "שהכל נהיה בדברו", וכן אם רצה לברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דין הטועה בברכתו | כתיבת תגובה