ארכיון הקטגוריה: פרק יג – דרך ארץ

האם מותר לזרוק לחם כשאין חשש שיימאס

עיין בס' עץ השדה יח, ב, שסיכם דין זריקת לחם, שלדעת התוס' ברכות נ, ב, 'אין', גם כשאין חשש שיימאס אסור לזרוק לחם, וכ"כ מ"א קסז, לח, ומ"ב פח, ובסי' קעא, ט. לעומת זאת משמע מרשב"א בשם רב האי גאון, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שלא להשחית מאכלים | כתיבת תגובה

א – הרמת המאכלים מן הארץ

ההלכה להרים את המאכלים מן הארץ, היא כדי שלא ידרכו עליהם, ולכן כתב בהגהות בית ברוך על ח"א כלל מה, הערה לא, שאם המאכלים מונחים במקום שאין הולכים, אין צורך להרימם. והובא בעץ השדה טז, כא. ושם הביא בהערה כא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - שיירי המאכלים | כתיבת תגובה

ב – פירורים שביחד הם בשיעור כזית

פירורים פחות מכזית – אין איסור לאבדם. ויש מחמירים, שגם אם הפירורים קטנים משיעור כזית, אם ביחד הם מצטרפים לכמות של כזית, אזי אסור לאבדם, ויש להניחם בפח בצורה מכובדת, היינו עטופים או מכוסים (מ"ב קפ, י, בשם ברכ"י).

פורסם בקטגוריה הלכה ד - שיירי המאכלים | כתיבת תגובה

א – רפואה דוחה בל תשקצו

כתב הרדב"ז על הרמב"ם הל' מאכלות אסורות יז, כט, שאם אוכל את הדברים המשוקצים לרפואה "אין זה משוקץ אצלו ומותר, ועל זה נהגו לשתות מי רגלים לרפואה".

פורסם בקטגוריה הלכה ה - בל תשקצו באכילה | כתיבת תגובה

ב – דברי הרמב"ם על בל תשקצו באכילה

רמב"ם (הלכות מאכלות אסורות יז, כט-לא): "אסרו חכמים מאכלות ומשקין שנפש רוב בני אדם קיהה מהן כגון מאכלות ומשקין שנתערב בהן קיא או צואה ולחה סרוחה וכיוצא בהן, וכן אסרו חכמים לאכול ולשתות בכלים הצואים שנפשו של אדם מתאוננת מהם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - בל תשקצו באכילה | כתיבת תגובה

מקור האיסור להגעיל אנשים אחרים

האיסור עצמו מובא בחגיגה ה, א, כפי שהבאתי בהלכה. וכן ברור ש'בל תשקצו' בפני אחרים חמור יותר, שכן הריגת כינה ויריקה אינן אסורות כשהוא לבדו. וכתבתי שיש בו משום איסור 'בל תשקצו', שכן יסוד איסור 'בל תשקצו' הוא שלא לעשות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - שלא להגעיל אנשים אחרים | כתיבת תגובה

מדוע יחיד אינו חייב לומר דברי תורה על שולחנו

כתבתי שעיקר החיוב הוא לשלושה, מפני חשיבות סעודתם, וכך משמע ממהר"ל בדרך החיים שם. וליחיד מספיקה ברכת המזון, וכפי שכתב במגן אבות לרשב"ץ על אבות (ג, ד): "אבל שלשה שאכלו על שלחן אחד ואמרו עליו דברי תורה – ולא הספיק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - דברי תורה ודיבורים בסעודה | כתיבת תגובה

הערה 2 – שההדרכות הרפואיות משתנות לפי המקום והזמן

בנוסף למקורות שהובאו בהערה, כך מבואר בשו"ע אבן העזר קנו, ד, שנשתנה הטבע בכמה דברים ממה שהיה בזמן הגמרא. וכ"כ במ"א קעג, א, שהכל לפי טבע הארצות. ובים של שלמה (חולין ח, יב) כתב שיש חרם קדמונים שלא לסמוך על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - המאכלים הבריאים והמאכלים המזיקים | כתיבת תגובה

א – האם יש באכילת מאכלים מזיקים איסור גמור

ברור שאין איסור גמור לאכול מאכלים מזיקים, שאם היה אסור, לא היו מברכים על אכילתם, ולא שמענו מי שיטען למשל, שאין לברך על בורקס מפני המרגרינה הרבה שבו, או שאין לברך על משקאות קלים מפני הסוכר הרב שבהם. וכפי שכתבתי, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - האם יש איסור לאכול מאכלים מזיקים | כתיבת תגובה

ב – הערך של לימוד עצות לחיים בריאים ויעילים

שבת פב, א: "אמר ליה רב הונא לרבה בריה: מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חסדא דמחדדן שמעתיה? אמר ליה: מאי איזיל לגביה? דכי אזילנא לגביה מותיב לי במילי דעלמא. אמר לי: מאן דעייל לבית הכסא לא ליתיב בהדיא, ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - האם יש איסור לאכול מאכלים מזיקים | כתיבת תגובה