ארכיון הקטגוריה: פרק יד – ברכת הריח

א – משמעותו הרוחנית של הריח ושהוא מחזק את האמונה

למדנו שהריח מחזק ומקיים את הנפש בזוהר ח"ב כ, א: "ארח רבי אבא בההוא ורדא, אמר: ודאי אין העולם מתקיים אלא על הריח, דהא חזינא דלית נפשא מתקיימא אלא על ריחא. ועל דא הדס במוצ"ש…" וכן אמרו שם (ח"ב רח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - ברכות הריח | כתיבת תגובה

ב – הקטורת ותיקון העוונות

ברכות מג, ב: "אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: עתידים בחורי ישראל (שלא טעמו טעם חטא) שיתנו ריח טוב כלבנון, שנאמר (הושע יד): ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון". שכאשר בחורים שכוחם במותנם אינם חוטאים וכל כוחותיהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - ברכות הריח | כתיבת תגובה

הערה 2 – עוד על טבק

כתוספת להערה 3, כתב בא"א בוטשאטש (רטז, סו"ס י), וברכת הבית (כו, מז), שהטעם שאין מברכים על טבק, משום שכל מי הבושם שהכניסו בטבק התייבשו, והרי הוא כריח שאין לו עיקר. ושלא כמו בשמן שספג בשמים, ששם ממשות מנוזל הבשמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ברכת בשמים נוזליים וסינטטיים וטבק | כתיבת תגובה

א – ריח פירות ערלה

פסחים כו, א: "קול ומראה וריח – אין בהם משום מעילה". ואמרו לגבי ריח "מעילה הוא דליכא הא איסורא מיהא איכא". וכן נפסק בשו"ע יו"ד קח, ז: בשמים של ע"ז וערלה וכלאי הכרם שאסורים בהנאה – אסור להריח בהם. יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם | כתיבת תגובה

ב – בושם של אשה שאינה אשתו

בעבר נשים היו עונדות בקבוק קטנטן של בושם על צווארם, כדי שינדוף ממנו ריח טוב. לדעת הרמב"ם (ברכות ט, ח), רד"א, שו"ע ריז, ד, מ"א ו, שכנה"ג, רק כשהם על צוואר האשה אסור להריח בהם, שמא יבוא לנגוע בה. אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם | כתיבת תגובה

ג – הרוצה ליהנות מבשמים שנועדו להפיג ריח רע

כתב בספר המאורות (ברכות נג, א), שלכאורה הנהנה מריח שנועד להפיג ריחות רעים – צריך לברך. שכן בפועל הוא נהנה ואסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. ותירץ, שיש לחלק בין אכילה ושתייה שיש בהם צורך גדול וההנאה היא מגוף הדבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם | כתיבת תגובה

ד – אם ייעד את מטהר האוויר להנאת ריח – מברך

אם קנה את מטהר האוויר לשם הנאת ריח, כתב בוזאת הברכה ע' 177, שלדעת הרב פישר כוונת היצרן קובעת, ולא יברך עליו. ולדעת אול"צ ח"ב יד, לח, יברך. ולדעת הגרח"פ שיינברג, אפילו קנה סתם, אם בפועל הוא משתמש בו לשם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם | כתיבת תגובה

ה – הרוצה להריח קרם ידיים לא יברך

עוד יש לבאר את מה שכתבתי על קרם ידיים, שאפילו אם נטל אותו כדי להריחו, כל זמן שלא שינה את ייעודו, לא יברך. וזאת משום שייעודו לסוך ולתת ריח בדבר אחר, ולא כדי שיהנו מריחו הטוב. וכ"כ כיוצא בזה בברכ"ה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם | כתיבת תגובה

ו – אין מברכים על בושם גילוח

וגם על בושם גילוח (אפטרשייב) אין מברכים, כי עיקר מגמתו לחטא את העור ולהסיר ממנו ריח שאינו נעים, ולתת במקומו ריח טוב ורענן. ואין מי שנוטל אותו כדי ליהנות מריחו.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם | כתיבת תגובה

ז – הרוצה להריח בושם יברך

מבואר בשו"ע ריז, ג, שאין מברכים על מוגמר, כי מגמתו לתת ריח בדבר אחר – בבגדים. ולעומת זה ברור שמברכים על בשמים שנועדו לתת ריח טוב בגוף. וכ"כ אול"צ ח"ב יד, לח; וזאת הברכה ע' 181, בשם הרב שיינברג והרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם | כתיבת תגובה