ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – התנאים הנדרשים לברכת הריח

א – אימתי חייבים לברך על דבר שנועד לתת ריח טוב

לדעת הט"ז ריז, א, וח"א סא, יא, העובר ליד חנות בשמים שנועדו להפיץ ריח טוב, רק אם הוא מתכוון ליהנות מהם מברך. ולדעת הרבה פוסקים, כל שעלה הריח באפו צריך לברך אפילו אם אינו מתכוון להריח וליהנות. כ"כ רא"ה, ריטב"א, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - התנאים הנדרשים לברכת הריח | כתיבת תגובה

ב – ברכה על ריח פירות

כתב בספר ברכת הריח לא, עפ"י חזו"א או"ח לה, לגבי דברים שאין ייעודם להריח, כדוגמת פירות ופרדס, שאם אין אפשרות ליקח את הענף הריחני ביד, גם אם יתקרב אל הפרי או הענף כדי להריחו, הרי זה מעשה שקובע את חשיבות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - התנאים הנדרשים לברכת הריח | כתיבת תגובה

ג – שעדיף להקדים את ברכת הריח לברכת הפרי

במ"ב רטז, י, כתב שתי דעות לגבי פרי שהוא מעוניין להריחו ולאוכלו, ובתחילה הביא את דעת א"ר ומאמ"ר, שיברך קודם על הריח, מפני שהנאתו קרובה יותר, שתיכף כאשר אוחזו מריחו. ואמנם אח"כ הביא מהפמ"ג עצה אחרת, שיברך תחילה על האכילה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - התנאים הנדרשים לברכת הריח | כתיבת תגובה

ד – קליפות פרי

דעת רוה"פ (מחז"ב, חסד לאלפים, ברכ"ה ח"ג יב, 72, שעה"ב יט, הערה נד) שדין הקליפות לעניין ברכת הריח כדינם לעניין ברכת האכילה. והכוונה לקליפות שהופרדו מהפרי. שאם הן נחשבות כפרי לעניין ברכת האכילה, היינו שמגדלים את הפירות כדי לאכול את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - התנאים הנדרשים לברכת הריח | כתיבת תגובה

ה – ברכת הלימון

לרוב הפוסקים מברכים על הריח היוצא מהלימון 'הנותן ריח טוב בפירות', אע"פ שאין הלימון ראוי לאכילה בפני עצמו אלא בתערובת עם מינים אחרים (פרי האדמה, שמח נפש, חסד לאלפים, זכרונות אליהו, קצוש"ע נח, ז, הרב אליהו שם, חזו"ע ע' שח-שט). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - התנאים הנדרשים לברכת הריח | כתיבת תגובה

ו – אתרוג שיוחד להרחה

אתרוג שיוחד להרחה, כתב בברכ"ה ח"ג יב, 69, שאין הולכים אחר עיקר נטיעתו שהיתה לצורך אכילה או מצווה אלא אחר עיקר שימושו. לפיכך, אם ייחדו להרחה אינו נחשב פרי אלא בושם וברכתו 'עצי בשמים'. וצ"ע, שגם אם הוא מיועד להרחה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - התנאים הנדרשים לברכת הריח | כתיבת תגובה