ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – ברכת האילנות בימי ניסן

א – ברכת האילנות

כתב בשו"ת הלק"ט ב, כח, שאין לברך אלא על ריבוי אילנות, כלשון הגמרא 'אילני'. ובמורה באצבע כתב שהמדקדקים מברכים דווקא בניסן ועל שני אילנות. וכתב בכה"ח רכו, ב, שכשאין שני אילנות שב ואל תעשה עדיף. אולם מהרבה ראשונים עולה שגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - ברכת האילנות בימי ניסן | כתיבת תגובה

ב – ברכה לאחר ניסן

ברכות מג, ב: "האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי אומר: ברוך וכו'". ולכאורה כיוון שנקטו "יומי ניסן" משמע שזמן הברכה בחודש ניסן דווקא. אלא שכתבו הרבה ראשונים שהעיקר הוא זמן הלבלוב, והזכירו ניסן כי בדרך כלל זהו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - ברכת האילנות בימי ניסן | כתיבת תגובה

ג – עד איזה שלב בצמיחת הפרי אפשר לומר את הברכה

כתב המרדכי (ברכות קמח) שאם לא ראה את העצים בזמן שהיו מלבלבים והפירות כבר גדלו, בכל זאת יברך את ברכת האילנות. וכן מבואר בתשב"ץ קטן (שכב), והגה"מ (י, ט). וכך פסקו א"ר והגר"א. לעומת זאת דעת הטור ושו"ע (רכו), שאם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - ברכת האילנות בימי ניסן | כתיבת תגובה

ד – ראה את האילנות ולא בירך יכול לברך בראייה השנייה

כך דעת מהרי"ל (שו"ת קמג), "משום כך דאותה שמחה עדיין קיימא".  וכ"כ האגור (שיח), וכך משמע מהטור ושו"ע רכו, שכתבו: "ואם איחר לברך עד אחר שגדלו הפירות – לא יברך עוד". ומשמע שרק זה מבטל את הברכה ולא ראייה קודמת. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - ברכת האילנות בימי ניסן | כתיבת תגובה

ה – ברכת האילנות בשבת

מקצת הפוסקים חששו מלברך ברכת האילנות בשבת שמא יקח בידו את הפרחים להריח בהם או שמא יתלוש (מועד לכל חי, כה"ח רכו, ד). אבל רוב ככל הפוסקים כתבו שאין הבדל בזה בין שבת לחול, ואין לחשוש שמא יתלוש, כי כדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - ברכת האילנות בימי ניסן | כתיבת תגובה

ו – האם בשעת הדחק אפשר לומר את הברכה על אילנות מורכבים וערלה

להלכות קטנות (ח"א ס, רסה), אין מברכים על אילנות שהורכבו באיסור, שהואיל ונעשתה בהם עבירה, אין ראוי להלל ולשבח את הבורא עליהם. ולדעת 'שאלת-יעב"ץ' (ח"א סג), כשם שפירותיהם מותרים באכילה, כך אפשר לברך עליהם. וספק ברכות להקל (מנחת יצחק ג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - ברכת האילנות בימי ניסן | כתיבת תגובה