ארכיון הקטגוריה: הלכה כב – מציב גבול אלמנה

א – בתי ישראל שנחרבו

יש לשאול האם כאשר רואים את שרידי הבתים מישוב יהודי בימי הבית השני ואחריו, כמו הבית השרוף בירושלים, ותילי חורבות שבציפורי ואושא, האם יברך "דיין האמת". ונלענ"ד שעל ראיית המקום שנחרב באופן כללי בוודאי אין לברך. שכן מוכח ממה שלמדנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כב - מציב גבול אלמנה | כתיבת תגובה

ב – מציב גבול אלמנה

ברכות נח, ב: "תנו רבנן: הרואה בתי ישראל בישובן אומר – ברוך מציב גבול אלמנה, בחורבנן אומר – ברוך דיין האמת. בתי אומות העולם, בישובן אומר (משלי טו): בית גאים יסח ה', בחורבנן אומר (תהלים צד): אל נקמות ה' אל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כב - מציב גבול אלמנה, סוגיה יג - מציב גבול אלמנה | כתיבת תגובה

ג – מהם בתי ישראל בישובן

בברייתא מבואר: "בתי ישראל בישובן" משמע בהיותן מיישבים את ארץ ישראל. וכך כתב ר"ח, רמב"ם (הל' ברכות י, י), וכך פירש רש"י, כגון בימי בית שני, וכ"כ בב"י ושו"ע רכד, י. לעומתם הרי"ף כתב: "הרואה בתי כנסיות של ישראל בישובן", … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כב - מציב גבול אלמנה, סוגיה יג - מציב גבול אלמנה | כתיבת תגובה

ד – אימתי נחשב הצבת גבול אלמנה

ממסקנת ב"י עולה שעיקר הברכה נתקנה בא"י, אלא שהוסיף שמשמע שהכוונה בזמן הבית. וכ"כ בט"ז רכד, ב, בשמו: "שאין מברכים על בתי ישראל אלא אם כן היו בא"י ובזמן הבית. וזה גם כן כוונת רש"י וכו'". ובמשב"ז ב, הסיק למעשה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כב - מציב גבול אלמנה, סוגיה יג - מציב גבול אלמנה | כתיבת תגובה

ה – הסברת דברי הרי"ף

הרצי"ה בהערות לעולת ראיה ח"ב ע' תכב, ביאר את הרי"ף, שכתב: "הרואה בתי כנסיות של ישראל מברך וכו'", שבביהכ"נ יש תשלומים לעיקר ישובם של ישראל שהוא בארץ ישראל, וכדאמר ר' יוחנן (ברכות ח, א), שזה מה שהועיל לזקנים בחו"ל להאריך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כב - מציב גבול אלמנה, סוגיה יג - מציב גבול אלמנה | כתיבת תגובה

ו – למסקנה צריך לברך

במ"ב רכד, יד, הביא את דעת רש"י ולעומתו הרי"ף וא"ר שחשש לדבריו. ומשמע שעל בית כנסת שבישוב בארץ ישראל, יברכו לכל הדעות. ולכך נטה בעשה לך רב ח"ד ה, והביא את מנהגו של הרצי"ה לברך. אמנם כתב שלא רצה לכתוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כב - מציב גבול אלמנה, סוגיה יג - מציב גבול אלמנה | כתיבת תגובה

ז – מנהג גדולי ישראל לברך 'מציב גבול אלמנה'

מסופר בשרי התורה (אלפסי) ע' 347 שהרב שמואל סלנט, רבה של ירושלים בירך בשם ומלכות על ראיית פתח תקווה. וכן מובא בשיחות הרצי"ה ויקרא ע' 291 על רבי מרדכי גימפל יפה, שביקר ביהוד (בימי העלייה הראשונה), ואמרו לו שבני הישוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כב - מציב גבול אלמנה, סוגיה יג - מציב גבול אלמנה | כתיבת תגובה

ח – האם לברך כל שלושים יום

בשיחות הרצי"ה (ויקרא ע' 290): "שאלה: האם יש לברך כל שלושים יום או רק בפעם הראשונה? תשובה: בהתחלת פרק הרואה, התוספות אומרים שכל ברכות הראייה נאמרות כל שלושים יום, מ"מ פה יש מקום לומר שזה יהיה רק בפעם הראשונה. יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כב - מציב גבול אלמנה, סוגיה יג - מציב גבול אלמנה | כתיבת תגובה

ט – האם מברכים על ישוב שהממשלה החליטה להורסו

עיין במה שכתבתי בשם מו"ר הרב שפירא זצ"ל, שמברכים על ישובים גם כשהם מאוימים מטילים או שהממשלה זוממת למוסרם לערבים. אבל נראה שאם כבר הוחלט לעקור ישוב, ועומדים לקיים את ההחלטה, אף שעדיין מקווים לנס, אין לברך על אותו הישוב.

פורסם בקטגוריה הלכה כב - מציב גבול אלמנה, סוגיה יג - מציב גבול אלמנה | כתיבת תגובה