ארכיון הקטגוריה: הלכה כה – מקומות שנעשו ניסים לאדם

א – האם הברכה רשות או חובה

בפשטות ברכת "שעשה לי נס" היא חובה, וכ"כ מאירי, רא"ש, טור ושו"ע ריח, ד. אולם הראב"ד סובר שברכה זו רשות, וכ"כ רשב"א, ריטב"א, מכתם.

פורסם בקטגוריה הלכה כה - מקומות שנעשו ניסים לאדם | כתיבת תגובה

ב – האם יברך מיד בעת הצלתו

כתב בשו"ת איש מצליח ח"ב או"ח יא, א, שיברך מיד בעת הצלתו, שאין סברה לחייבו לאחר שלושים יום ולא בעת הצלתו. וכ"כ בברכ"ה ח"ד ו, 148. מנגד כתב הפמ"ג (ריט, א"א י) בדעת המ"א, שבעת ההצלה אין מברכים. וכ"כ במ"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כה - מקומות שנעשו ניסים לאדם | כתיבת תגובה

ג – מי שנעשו לו כמה ניסים

בברכות נד, א, משמע שמי שנעשו לו כמה ניסים מזכיר את כולם בברכה, והזכרתם על ידי המקום או מילה שרומזת לנס, כגון "שעשה לי נס בערבות ובגמל". וכ"כ הרא"ש, ריא"ז ושו"ע ריח, ה. אולם רבי יהודה החסיד כתב שהזכרת שאר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כה - מקומות שנעשו ניסים לאדם | כתיבת תגובה

ד – עד כמה דורות מברכים

אף שבגמרא ברכות נד, א, שלפנינו מובא: "אניסא דיחיד איהו חייב לברוכי". גרסו הגאונים, הרי"ף, הרמב"ם, רשב"א ועוד ראשונים: "איהו ובריה ובר בריה". ונחלקו הראשונים בדין הנינים ואילך, לרשב"א וריטב"א מברכים, ולמאירי וריבב"ן אין מברכים. ופסק בשו"ע ריח, ד, שמברכים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כה - מקומות שנעשו ניסים לאדם | כתיבת תגובה

ה – האם אב יברך על נס של בנו

לדעת המכתם, מאורות ורשב"ץ, האב מברך על מקום נס של בנו, והטעם, כפי הנראה, כי הוא שמח בזה מאוד. לעומת זאת כתב האבודרהם (הל' ברכות שער שמיני) שאין לברך. וכ"כ בבאו"ה 'וכל'.

פורסם בקטגוריה הלכה כה - מקומות שנעשו ניסים לאדם | כתיבת תגובה