ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – כללי ברכת 'הגומל'

א – חובת הברכה בפני עשרה

ברכות נד, ב: "אביי אמר: וצריך לאודויי קמי עשרה, דכתיב (תהלים קז): וירוממוהו בקהל עם וגו'. מר זוטרא אמר: ותרין מינייהו רבנן, שנאמר: ובמושב זקנים יהללוהו… רב יהודה חלש ואתפח, על לגביה רב חנא בגדתאה ורבנן, אמרי ליה: בריך רחמנא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי ברכת 'הגומל' | כתיבת תגובה

ב – שני תלמידי חכמים

ברכות נד, ב: "מר זוטרא אמר: ותרין מינייהו רבנן, שנאמר: ובמושב זקנים יהללוהו. מתקיף לה רב אשי: ואימא כולהו רבנן! – מי כתיב בקהל זקנים? בקהל עם כתיב. ואימא: בי עשרה שאר עמא, ותרי רבנן! – קשיא." יש סוברים שצריכים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי ברכת 'הגומל' | כתיבת תגובה

ג – האם אשה יכולה לברך בפני נשים (הערה 1)

כתב הכנה"ג (הגה"ט) שאם אשה לא יכולה לברך בין האנשים, היא יכולה לברך "בפני איש או נשים". לכאורה כוונתו שאם אין עשרה גברים, יכולה לברך בפני כמה גברים בודדים או מניין של נשים. וכ"כ ברכ"י ב, ומ"ב ג. וכ"כ בשו"ת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי ברכת 'הגומל' | כתיבת תגובה

ד – שהמברך מצטרף למניין

כתב מהראנ"ח (אמרי שפר דרשותיו על התורה, דרוש ראשון פרשת אמור), שאין המברך מצטרף להשלים העשרה. וכ"כ בפתח הדביר (ריט, ח) וראייתו ממה שאמרו בכתובות (ח, א), שברכת אבלים בעשרה ואין אבלים מן המנין, ואילו בברכת חתנים החתנים מן המניין. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי ברכת 'הגומל' | כתיבת תגובה