ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – נשים יולדות וקטנים בברכת הגומל

א – נשים בברכת הגומל

אף שתקנת חכמים לברך 'הגומל' חלה על גברים ונשים כאחד, במשך הדורות התפשט המנהג שנשים לא בירכו 'הגומל'. יש שהסבירו שמפני הצניעות לא נהגו לברך בפני עשרה גברים (הלק"ט ב, קסא, מ"ב, ג). יש שביארו שאולי סברו שברכות אלו רשות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - נשים יולדות וקטנים בברכת הגומל | כתיבת תגובה

ב – יולדת

כפי שלמדנו לעניין חולה שהבריא, רק לאחר שיבריא לגמרי יברך. וכך יולדת, לא תברך עד שיחלפו שבעה ימים מלידתה, שאז היא נחשבת ככל אדם, כמבואר בהלכות יום הכיפורים (כה"ח ג, שעה"ב כב, כ, פס"ת ריט, 44). ובברכ"ה (ח"ד ו, 44) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - נשים יולדות וקטנים בברכת הגומל | כתיבת תגובה

ג – קטן בברכת הגומל

כתבו הרבה פוסקים שאין לקטן לברך 'הגומל' על הצלתו, שהרי אינו יכול לומר לשון 'לחייבים טובות', שהמילה 'לחייבים' משמע שמחוייב עונש, וקטן אינו בר עונשין. וכן אי אפשר שידלג על המילה 'לחייבים' שהרי אסור לשנות מטבע שטבעו חכמים בברכה. ואף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - נשים יולדות וקטנים בברכת הגומל | כתיבת תגובה

ד – ברכת הגומל על רבו, קרובו או חבירו

ברכות נד, ב: "רב יהודה חלש ואתפח, על לגביה רב חנא בגדתאה ורבנן, אמרי ליה: בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך לעפרא. אמר להו: פטרתון יתי מלאודויי. והא אמר אביי: בעי אודויי באפי עשרה! דהוו בי עשרה. והא איהו לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - נשים יולדות וקטנים בברכת הגומל | כתיבת תגובה