ארכיון הקטגוריה: פרק יז – ברכות ההודאה והשמחה

א – תוקף ברכת שהחיינו

במשנה ברכות נד, א: "בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". ובגמרא עירובין (מ, ב) מבואר שברכת שהחיינו היא רשות.[1] ונחלקו הראשונים בהגדרת 'רשות'. יש שפירשו שיש לאדם רשות להחליט אם לאכול מהפרי או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו, סוגיה יד - במצווה לברך 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' | כתיבת תגובה

ב – האם ברכת 'הטוב והמטיב' היא חובה

רבים כתבו שאף כי ברכת 'שהחיינו' היא רשות, ברכת 'הטוב והמטיב' היא חובה. כ"כ שכנה"ג הגב"י רכג, ז; מהר"ש אלגאזי בשו"ת מהר"י בי רב סב; לחם חמודות, עולת תמיד רכג, א; שולחן הטהור רכב, ד. וכך משמע מחסד לאלפים רכג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו, סוגיה יד - במצווה לברך 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' | כתיבת תגובה

ג – ספק ברכות להקל וברכה שאינה צריכה בברכת 'שהחיינו'

כתבו הריב"ש (שו"ת תקה), והב"ח (סימן כט), שהואיל וכל יסודה של ברכת 'שהחיינו' רשות והתנדבות, ואין בה אמירת "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו", אלא רק שבח והודאה לה' על שהחייה אותו והגיעו לזמן של שמחה, לכן אין לחוש בה לספק ברכות, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו, סוגיה יד - במצווה לברך 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' | כתיבת תגובה

ד – האם נוהגים לברך על בית, כלים ובגדים חדשים

במשנה ברכות (נד, א), אמרו שעל בית וכלים מברכים 'שהחיינו'. ובגמרא עירובין (מ, ב), מבואר שברכת 'שהחיינו' על פרי חדש היא רשות, והסכימו הפוסקים שכך הדין לגבי בית וכלים חדשים. וברכת 'שהחיינו' שעל החגים, היא חובה. וכמה ראשונים הזכירו את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו, סוגיה יד - במצווה לברך 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' | כתיבת תגובה

ה – סיכום הלכה למעשה

אולם ברור כי דעת רוב ככל הפוסקים, ראשונים ואחרונים, שמברכים על בית, בגדים, כלים, תכשיטים ורווחים כספיים גדולים, והמדד לברכה היא ששמחים, ולכן כל שהוא שמח בדבר, נכון שיברך. וכבר למדנו שאפילו במקום של ספק, לדעת כמה מגדולי הפוסקים, אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - החובה והרשות בברכת שהחיינו, סוגיה יד - במצווה לברך 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' | כתיבת תגובה

א – ביאור החילוק בין ברכת 'שהחיינו' ל'הטוב והמטיב'

עיין לעיל טו, ט, בהרחבות לגבי הברכה על ירידת גשמים שהשקו שדות רבים, שלדעת הרי"ף, הרמב"ם ושו"ע, רק אם הוא שותף עם חבירו בשדה, מברך 'הטוב והמטיב', ואם הוא לבדו 'שהחיינו'. ולדעת הרא"ש ורשב"א, תמיד מי שיש לו שדה מברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שהחיינו והטוב והמטיב | כתיבת תגובה

ב – כלים חדשים

קנה הבעל כלים עבור משפחתו, אף שהוא הבעלים של הכלים, מוסכם שיברך 'הטוב והמטיב', הואיל ואף בני ביתו משתמשים בהם מיד עמו (באו"ה רכג, ב 'אין', ושעה"צ רכב, ו). ואם הכלים שייכים גם לאשתו, אף היא תברך  'הטוב והמטיב'. וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שהחיינו והטוב והמטיב | כתיבת תגובה

ג – מכונית

אם המכונית נרשמה על שם שניהם, שניהם יברכו 'הטוב והמטיב'. ואם נרשמה על שם הבעל מתוך כוונה שהיא שייכת לו בלבד, יברך 'שהחיינו', כי לא בטוח שאף היא תהנה ממנה. ואם יש גם לאשתו רשות לנסוע בה כרצונה, אבל ברור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שהחיינו והטוב והמטיב | כתיבת תגובה

ד – בית

נתבאר בהלכה ז, שהקונה בית חדש או סיים את בנייתו, אם הוא רווק, יברך 'שהחיינו', ואם הוא נשוי יברכו 'הטוב והמטיב'. ואם הבית רשום על שם אחד מבני הזוג, רק זה שהבית רשום על שמו יברך, אבל כיוון שבפועל שניהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שהחיינו והטוב והמטיב | כתיבת תגובה

ה – שותף עם גוי

אם הוא שותף עם גוי, יברך 'שהחיינו'. שכן גוים לא נחשבים שותפים בשמחה, שאין טובתם טובה (מ"א רכא, ב ע"פ תוס' סנהדרין לז. וכ"כ הא"ר ג, הלק"ט א, קצג, קצ"ע, ח"א, כה"ח ומ"ב רכא, ו).

פורסם בקטגוריה הלכה ג - שהחיינו והטוב והמטיב | כתיבת תגובה