ארכיון הקטגוריה: הלכה יג – ברכה על לידת בן ועל לידת בת

א – האם נוהגים לברך על לידת בן

הרשב"א (שו"ת א, רמה) נשאל האם מברכים על מי שנולד לו בן, וכתב: "מסתברא דכל שנולד לו בן צריך לברך שהחיינו (ובח"ד עז, כתב לברך הטוב והמטיב), בין נולדו לו בנים אחרים בין לא נולדו לו בנים. דהא קי"ל כלישנא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת, סוגיה טו - הברכה על לידת בן ובת | כתיבת תגובה

ב – האם הברכה על בן תלויה בשמחה

הרשב"א ח"א רמה, כתב, שאפילו יש לו כמה בנים מברך דומיא דקנה כלים חדשים, ומכך שדימה הדבר לכלים חדשים משמע שהברכה תלויה בשמחה. ובביאור הלכה רכג, א, 'זכר' כתב, שיש לעיין מה דין אדם שיש לו כמה בנים ותאב שתיוולד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת, סוגיה טו - הברכה על לידת בן ובת | כתיבת תגובה

ג – הטוב והמטיב על בן

כתב בשו"ת הרשב"א ח"ד עז: "הנאת תועלת קאמר. ובלידת אשתו זכר, יש לאב ולאם הנאת תועלת. חדא: דהוה להו חוטרא לידה ומרא לקבורה. ועוד: שהוא כירך האב והאם. ומדת כל אדם תאבין לו ליורשן". והובאו דבריו בבאו"ה רכג, א. ובשו"ת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת, סוגיה טו - הברכה על לידת בן ובת | כתיבת תגובה

ד – ברכת 'שהחיינו' בעת ראיית הבת

אמנם כתב בשו"ע רכה, ב: "מי שלא ראה את חברו מעולם, ושלח לו כתבים, אע"פ שהוא נהנה בראייתו, אינו מברך על ראייתו". משום שאין האהבה ביניהם מבוססת דיה כדי שיברכו 'שהחיינו' בעת הפגישה (מ"ב ה). אבל כתב הפמ"ג א"א ג: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת, סוגיה טו - הברכה על לידת בן ובת | כתיבת תגובה

ה – האם אחר שבירך על השמועה יברך על ראיית הבן

בשעה"צ ה, הסתפק אם בירך על שמועת לידת בנו 'הטוב והמיטיב', ואח"כ בא וראהו, אם יברך 'שהחיינו' על ראייתו. שכן ברכת 'הטוב והמיטיב' היא כוללת יותר ואולי כבר יצא בה. גם ברוח חיים נסתפק בזה, והכריע שיקח פרי חדש ויברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת, סוגיה טו - הברכה על לידת בן ובת | כתיבת תגובה

ו – הרחבה בטעם ההבדל בין בן לבת

הטעם שמברכים 'הטוב והמטיב' בעת בשורה על לידת בן ולא בעת בשורה על לידת בת, מפני שרוב העולם שמחים יותר בעת שנולד להם בן, שיש ממנו יותר תועלת מוחשית. כמבואר ברשב"א ד, עז, וכפי שהובא לעיל. ומי שיש לו כמה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת, סוגיה טו - הברכה על לידת בן ובת | כתיבת תגובה

ז – מתה בלידתה

כתב בב"י רכג, א: "ונראה דאפילו מתה אשתו – מברך 'הטוב והמיטיב', דהא מכל מקום טובה היתה לה בעת שילדתו". וכן פסקו הט"ז א, וא"ר ב. אולם הרמ"א כתב: "ואם מתה אשתו בלידתה, מברך 'שהחיינו', דהא ליכא הטבה לאחריני. וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת, סוגיה טו - הברכה על לידת בן ובת | כתיבת תגובה

ח – לידת תאומים

אם הם בנים או הן בנות, ברכה אחת עולה על שניהם. וגם אם אחד בן ואחד בת, כתב בתורת היולדת לז, הערה ה, שיברך 'הטוב והמיטיב' בלבד, שבכלל מאתיים מנה.

פורסם בקטגוריה הלכה יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת, סוגיה טו - הברכה על לידת בן ובת | כתיבת תגובה

ט – האם גם סבים וידידים רשאים לברך 'הטוב והמיטיב'

כתב בספר חסידים תתמג: "זקן אחד היה בעיר אחת ובנו בעיר אחרת, כשנולד לבנו או לבתו בן, היה מברך 'הטוב והמיטיב'. אמרו לו: הלא לא אמרו אלא אם נולד לו בן לעצמו? אמר להם: אפילו נולד לצדיק בן ואני אוהבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת, סוגיה טו - הברכה על לידת בן ובת | כתיבת תגובה

י – אמנם הסבא והסבתא רשאים לברך 'שהחיינו'

אמנם הסבא והסבתא והידידים רשאים לברך 'שהחיינו' מדין שמועה טובה, שעל שמועה טובה אפשר לברך גם כשאין ממנה הנאה מוחשית. וגם הסוברים שאפשר לברך על שמועה טובה של חבריהם 'הטוב והמיטיב', מסכימים שאם בירכו 'שהחיינו' גם קיימו את מצוות ההודאה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - ברכה על לידת בן ועל לידת בת, סוגיה טו - הברכה על לידת בן ובת | כתיבת תגובה