ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – הדלקת נרות

א – הדלקת נרות יו"ט

אף שהכוונה המפורסמת בשני נרות שבת הוא כנגד זכור ושמור, כתב בפמ"ג תקיד, יב, שגם ביו"ט מדליקים שני נרות, עפ"י א"ר רסג, ב, שכתב שהרמז בשני הנרות כנגד האיש והאישה, כי שני נרות עולים בגימטריה כנגד איבריהם של האיש והאישה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - הדלקת נרות, סוגיה ז - הדלקת נרות יום טוב וברכת שהחיינו הזמן ההדלקה | כתיבת תגובה

ב – הערות רבנית הסמ"ע

הואיל ומשפחתנו (מצד אב אימי פרופ' יוסף ולק) מצאצאי הרבנית בילה ורבי יהושע פלק (ה'שטו-יט ניסן ה'שעד), מחבר הסמ"ע על שו"ע חלק חו"מ, ופרישה ודרישה על כל הטור, אזכיר דברים בשם הרבנית בילה, כפי שכתב בנם בהקדמת הפירוש לטור חלק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - הדלקת נרות, סוגיה ז - הדלקת נרות יום טוב וברכת שהחיינו הזמן ההדלקה | כתיבת תגובה

ג – המגן אברהם דחה דבריה

והמגן אברהם רסג, יב, הביא מדברי הבן שכתב בשם אימו, שביום טוב "תברך ואח"כ תדליק… אבל אין חכמה לאשה וכו' (אלא בפלך), דלא חלקו חכמים כמ"ש סי' קנ"ח (לגבי נטילת ידיים) ע"ש, וכ"כ התו' פסחים דף ז' ע"ב (לגבי ברכת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - הדלקת נרות, סוגיה ז - הדלקת נרות יום טוב וברכת שהחיינו הזמן ההדלקה | כתיבת תגובה

ד – להלכה נפסק כמותה

אולם בדגול מרבבה שם כתב: "ולענ"ד הדין עם אמו של הגהות דרישה דביום טוב תברך ואח"כ תדליק, ומה שהביא המ"א… לענ"ד אין הנידון דומה, דשם בסימן קנ"ח שמברכים תמיד אחר הנטילה משום נטילה שאחר יציאת בית הכסא, שם נוסח ברכת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - הדלקת נרות, סוגיה ז - הדלקת נרות יום טוב וברכת שהחיינו הזמן ההדלקה | כתיבת תגובה

ה – זמן הדלקת הנרות

כפי שאמרה הרבנית, נכון לפי הרמב"ם (שבת ל, ה) להדליק נר חג מבעוד יום, וכ"כ בפרי יצחק א, ו; מטה אפרים תרכה, לג. מנגד יש מחזקים את המנהג של נשים רבות להדליק משתחשך, שהואיל ובחג מותר להדליק נר, עדיף להדליק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - הדלקת נרות, סוגיה ז - הדלקת נרות יום טוב וברכת שהחיינו הזמן ההדלקה | כתיבת תגובה

ו – המברכות שהחיינו בהדלקת נרות יענו אמן בקידוש

יש סוברים שאישה שברכה 'שהחיינו' בהדלקת הנרות, צריכה להיזהר שלא לענות 'אמן' על ברכת 'שהחיינו' שבסיום הקידוש, שהואיל וכבר יצאה ידי ברכה זו, עניית ה'אמן' תהיה עבורה הפסק בין ברכת היין שבקידוש לשתייתו (הר צבי א, קנד; יחו"ד ג, לד. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - הדלקת נרות, סוגיה ז - הדלקת נרות יום טוב וברכת שהחיינו הזמן ההדלקה | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – מדיני הכנת הנר

כאשר הנר צר מהפמוט, הציע במאמר מרדכי (מועדים טו, ו), שיחתוך מערב חג נייר אלומיניום ועל ידו יחזק את אחיזת הנרות בפמוט שלא יפלו. אסור לחתוך פתילה לשניים (שו"ע תקיד, ח). הכנסת פתילה לפקק שעם שיצוף על השמן: יש אוסרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - הדלקת נרות, סוגיה ז - הדלקת נרות יום טוב וברכת שהחיינו הזמן ההדלקה | כתיבת תגובה