ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – יום טוב שחל במוצאי שבת

ב – מי ששכח להבדיל במוצאי יו"ט

כתב במ"ב רצט, טז, שכתב רע"א בשם ספר לשון חכמים, שמי שלא הבדיל במוצאי יו"ט אין לו תשלומין, כי רק בשבת שלושת הימים שלאחריה שייכים אליה. ורע"א עצמו סובר שאפשר להשלים הבדלה במשך כל היום הראשון שלאחר יו"ט. ובכה"ח רצט, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - יום טוב שחל במוצאי שבת | כתיבת תגובה

א – הכנה משבת ליום טוב

יסוד האיסור להכין משבת לחול מבואר במשנה שבת קיג, א; ובגמרא קיח, א. ולגבי הכנה משבת ליו"ט בביצה לח, א, ושו"ע תטז, ב. עיקרי איסור ההכנה מבוארים בפניני הלכה שבת כב, טו-טז ושם כב, טו, כתבתי שמותר להביא בשבת מחזור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - יום טוב שחל במוצאי שבת, סוגיה ט - דיני ערב יום טוב שחל בשבת | כתיבת תגובה

ב – סעודה שלישית בערב יום טוב שחל בשבת

כתבו מהרי"ל צד; רמ"א תקכט, א; מ"א ב; א"ר ב; שועה"ר ב; ח"א קד, א; גר"א ומ"ב ח, שלכתחילה יאכל סעודה שלישית לפני זמן מנחה קטנה, ורק אם שכח, יאכל אחר כך. ובבאו"ה 'ממנחה', הוסיף שאפילו בחצי שעה לפני זמן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - יום טוב שחל במוצאי שבת, סוגיה ט - דיני ערב יום טוב שחל בשבת | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הוצאת אוכל מהמקפיא בשבת לצורך הלילה

בשש"כ י, י, אסר להוציא אוכל מהמקפיא בשבת על מנת שיפשיר לצורך סעודת יום טוב. וכ"כ הרב אליהו (מאמר מרדכי עמ' 171, לט). אבל בשו"ת שבט הקהתי א, קנח, התיר על פי מה שכתב בשו"ת מהרש"ג, שהכנה משבת לחול אסורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - יום טוב שחל במוצאי שבת, סוגיה ט - דיני ערב יום טוב שחל בשבת | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – שינה בשבת לצורך ליל שבועות

ספר חסידים רסו: "בשבת לא יאמר אדם נישן כדי שנעשה מלאכתינו במוצאי שבת, שאסור לומר למחר אעשה, ואפילו חפץ לכתוב תורה, מפני שמראה מה שישן ונח בשבת בשביל החול, אלא יאמר ננוח כי שבת היום". וכן כתבו האחרונים (מ"א רצ, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - יום טוב שחל במוצאי שבת, סוגיה ט - דיני ערב יום טוב שחל בשבת | כתיבת תגובה

ה – שכח לומר 'ותודיענו' ואכל לפני הבדלה על הכוס

כתב בבאו"ה רצד, א, 'ואם טעה', שאם שכח להבדיל בתפילה ואכל לפני אמירת יקנה"ז, צריך לחזור ולהבדיל בתפילה כדין מי ששכח לומר 'אתה חוננתנו'. ובאור לציון ג, יח, ה, כתב שאין צריך לחזור ולהתפלל, שאין להשוות דין 'אתה חוננתנו' שהוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - יום טוב שחל במוצאי שבת, סוגיה ט - דיני ערב יום טוב שחל בשבת | כתיבת תגובה

ו – סדר הקידוש יקנה"ז

סדר הקידוש מבואר בשו"ע תעג, א. שכח ואמר קידוש רגיל, יאמר את ברכת הבדלה על כוס יין כשייזכר וכן יברך על הנר. אם הוא בתוך הסעודה, אינו מברך 'הגפן' על כוס היין, שכבר נפטר בברכת היין שבקידוש. ואם הוא אינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - יום טוב שחל במוצאי שבת, סוגיה ט - דיני ערב יום טוב שחל בשבת | כתיבת תגובה

ז – דיני הנר שמברכים עליו

כתב באור לציון ג, יח, ו, שיכול לברך 'בורא מאורי האש' על הנרות שהדליקה אשתו, מכיוון שהודלקו כדי להאיר שמועיל לשלום בית (שו"ע רחצ, יא). וכ"כ ברבבות אפרים ד, קכד, יד. אמנם בציץ אליעזר ו, י; יד, מב, ב, כתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - יום טוב שחל במוצאי שבת, סוגיה ט - דיני ערב יום טוב שחל בשבת | עם התגים | כתיבת תגובה