ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – כלל 'מתוך'

א – ביאור סברת 'מתוך'

ביצה יב, א: "משנה: בית שמאי אומרים: אין מוציאין לא את הקטן, ולא את הלולב, ולא את ספר תורה לרשות הרבים. ובית הלל מתירין". כתב בספר יראים (דש): "ומסקינן טעמא דבית הלל משום שהותרה הוצאה לצורך הנאת הגוף, הותרה נמי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כלל 'מתוך', סוגיה יא - סוגיית 'מתוך', ובאיזה מלאכות אומרים 'מתוך' | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – באיזה מלאכות אומרים דין 'מתוך'

בביצה יב, א, ובכתובות ז, א, מצינו 'מתוך' במלאכת הוצאה (משנה יב, א), ובמלאכת הבערה ובישול (גיד הנשה), ובמלאכת שחיטה (לעניין עולת נדבה ועשיית חבורה בבעילת מצווה). ונחלקו האם 'מתוך' שייך בכל המלאכות, ונאמרו בזה ג' דעות: לתוס' שבת צה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כלל 'מתוך', סוגיה יא - סוגיית 'מתוך', ובאיזה מלאכות אומרים 'מתוך' | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הריגת יתוש או חרק שגורם צער

לפי מה שלמדנו שאומרים 'מתוך' במלאכת שחיטה, בפשטות מותר להרוג יתוש או חרק שגורם צער, וכ"כ בספר מלכים אומנייך יא, הערה ד, בשם הרב קמינצקי. ולזה נטה רשז"א במנחת שלמה ב, ס, כח, והסביר שאמנם למדנו מאיסור שריפת קדשים ביום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כלל 'מתוך', סוגיה יא - סוגיית 'מתוך', ובאיזה מלאכות אומרים 'מתוך' | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – האם 'מתוך' מתיר גם הוצאה שלא לצורך – מקור דין הותרה שלא לצורך

ביצה יב, א: "בית שמאי אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר התורה לרשות הרבים, ובית הלל מתירין". ובגמ' שם: "… מתקיף לה רבה:… דלמא בערוב והוצאה לשבת ואין ערוב והוצאה ליום טוב קא מיפלגי? … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כלל 'מתוך', סוגיה יא - סוגיית 'מתוך', ובאיזה מלאכות אומרים 'מתוך' | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – המתירים שלא לצורך כלל

לרש"י ('אלא') מותר להוציא ביום טוב אפילו שלא לצורך כלל: "בית הלל אית להו כיון דהותרה לצורך הותרה מן התורה לגמרי, אלא רבנן גזור במידי דהוי טרחא דלא צריך, כגון אבנים, אבל בקטן וספר תורה, דצריכינן להו ביום טוב – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כלל 'מתוך', סוגיה יא - סוגיית 'מתוך', ובאיזה מלאכות אומרים 'מתוך' | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – הסוברים שדעת המתירים לאסור מדרבנן

יש אומרים שאמנם מדאורייתא מותר שלא לצורך כלל אבל מדרבנן אסור, וכ"כ פסקי ריא"ז (ביצה א, ו). וכ"כ תוס' (ביצה יב, א, 'ה"ג') ושיטה מקובצת בדעת רש"י. וכ"כ בית יוסף תקיח, א, בדעת הרמב"ם: "ולעניין הלכה כיוון שהרב המגיד סובר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כלל 'מתוך', סוגיה יא - סוגיית 'מתוך', ובאיזה מלאכות אומרים 'מתוך' | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – לרוב הראשונים אסור מדאורייתא

לעומת זאת, לתוס' (יב, א, 'ה"ג') הוצאה שלא לצורך כלל אסורה מדאורייתא, ומה שאמרו שהתירו שלא לצורך, הכוונה שיש בו צורך יום טוב אלא שאינו צורך אוכל נפש ביו"ט. וכ"כ רז"ה (ו, א); ר"ח ור"ת (מובאים ברא"ש ביצה א, יח); … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כלל 'מתוך', סוגיה יא - סוגיית 'מתוך', ובאיזה מלאכות אומרים 'מתוך' | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – דעת הרמב"ם

כתב רמב"ם א, ד: "כל מלאכה שחייבין עליה בשבת אם עשה אותה ביום טוב שלא לצורך אכילה – לוקה, חוץ מן ההוצאה מרשות לרשות וההבערה, שמתוך שהותרה הוצאה ביום טוב לצורך אכילה הותרה שלא לצורך אכילה. לפיכך מותר ביום טוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כלל 'מתוך', סוגיה יא - סוגיית 'מתוך', ובאיזה מלאכות אומרים 'מתוך' | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – דעת השולחן ערוך ושאר הפוסקים להלכה

שו"ע תקיח, א: "מתוך שהותרה הוצאה לצורך אכילה, הותרה שלא לצורך, כגון קטן ולולב וספר תורה וכלים, אבל אבנים וכיוצא בהן, אסור". יש אומרים שהשו"ע התיר שלא לצורך כלל, וכ"כ מהריק"ש, וגר"א בדעת שו"ע. וכן משמע שדעת מהריק"ש למעשה (והקשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כלל 'מתוך', סוגיה יא - סוגיית 'מתוך', ובאיזה מלאכות אומרים 'מתוך' | עם התגים | כתיבת תגובה

י – האם ישנם פוסקים להלכה שמותר להוציא שלא לצורך כלל

אור לציון ג, כא, ב: "מעיקר הדין יש להתיר לבני ספרד להוציא לרשות הרבים ביום טוב אף חפצים שאין בהם צורך כלל. ומכל מקום, אין ראוי להוציא אלא חפצים שיש בהם צורך מעט". הליכות עולם לגרע"י במדבר, ו: "ואומר אני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כלל 'מתוך', סוגיה יא - סוגיית 'מתוך', ובאיזה מלאכות אומרים 'מתוך' | עם התגים | כתיבת תגובה