ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב

א – מאכלים שאפשר להכין בערב יום טוב

לרמב"ן (מלחמות יג, ב מדפי רי"ף), רשב"א (שבת צה, א; ביצה כג, ב), ורא"ש (א, ג), גם מאכלים שאם יבשלו בערב יום טוב יהיו טובים כמו אם יכינו אותם ביו"ט – מותר לבשל ביום טוב. לעומת זאת, יש סוברים שאסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב, סוגיה יד - מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – היתר להכין אותם בשינוי

כתבו כמה ראשונים, שמותר להכין ביו"ט בשינוי מאכל שאינו מפיג טעמו והיה אפשר להכינו מערב יום טוב (יראים דש; סמ"ג לאוין עה; רוקח רצז; ד"מ תצה, ב, בדעת טור). וכ"כ רמ"א תצה, א: "מיהו אם לא עשאו מערב יום טוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב, סוגיה יד - מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – לסוברים שהאיסור מדאורייתא, האם מועיל שינוי

לסמ"ג שסובר שהאיסור מהתורה, מותר להכין על ידי שינוי. וכך נראה משעה"צ תצה, יב, שגם לדעת המחמירים, מותר להכין ביו"ט בשינוי. לעומת זאת, כתב ביש"ש (ביצה ג, א), שלדעת הסוברים שהאיסור מהתורה, שינוי לא יועיל להתיר. וכן למדנו, שלאור זרוע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב, סוגיה יד - מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – האם מותר לכתחילה לחכות ליום טוב להכין בשינוי?

כתבו כמה אחרונים שמותר לכתחילה לחכות ליום טוב ולהכין את המאכל בשינוי (מ"א תצה, ג, שכך משמע מסימן תקד; א"ר ח; ח"א פה, ז; באר היטב תצה, ג). ויש שפקפקו בזה (בגדי ישע תצה, ג; באו"ה תצה, א, 'מיהו'). וכתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב, סוגיה יד - מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – שכח או לא היה לו פנאי מערב יו"ט ודין אנוס

כתב שועה"ר תצה, ה: "אפילו שכח ולא עשאה או שהיה טרוד ולא היה לו פנאי לעשותה, מכל מקום כיוון שלא היה אנוס בדבר, אסור לעשותה ביום טוב, אא"כ משנה קצת בעשייתה מדרך החול". וכ"כ ח"א פ, א, ושש"כ (מבוא ג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב, סוגיה יד - מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – מה הדין כאשר בערב יו"ט לא ידע מה ירצה לאכול ביום טוב

כתב שש"כ ב, הערה ו, בשם רשז"א, שאם לא היה ברור לו בערב יום טוב מה ברצונו לאכול ביו"ט וכיצד הוא רוצה להכין אותו, מותר להכין ביום טוב בלא שינוי, וכ"כ פס"ת תצה, ד. אמנם ראיתי שכתב ת"ח בן זמנינו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב, סוגיה יד - מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – הפסד ממון וטרחה גדולה

כתב רשז"א (שש"כ ב, הערה ו), מה שלא הצריכו הפוסקים לחמם מים מערב יו"ט ולהשאירם על האש, למרות שטעמם אינו פג, מכיוון שיש בכך הוצאות כספיות, והמים הולכים ומתחסרים, ואין קבע לשתייה. וכ"כ בהל' המועדים ב, 22, שאם יש הפסד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב, סוגיה יד - מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – צורת השינוי

כתב חיי אדם פה, ז, שישנה קצת באופן העשייה, שאם רגיל לעשות על גבי השולחן יעשה על גבי בגד וכיוצא בזה. וכ"כ שעה"צ תצה, ח. וכ"כ שש"כ ב, ב: "והוא שישנה במקצת במלאכתו". וכ"כ קרבן נתנאל (על רא"ש ג, טז, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב, סוגיה יד - מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – מלאכת בורר

כתב בבאו"ה תקי, ב, 'אם רוצה', שלט"ז וחמד משה, גם במלאכת ברירה, מאכל שאינו מפיג את טעמו מערב יו"ט, אסור לברור ביום טוב בלא שינוי. אלא שקשה לכאורה, שבסימן תקי, סתמו השו"ע ורמ"א את דבריהם ולא הצריכו לברור מאכל כזה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - מאכלים שניתן היה להכין בערב יום טוב, סוגיה יד - מאכלים שאפשר להכין מערב יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה