ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – מכשירי אוכל נפש

א – מחלוקת חכמים ור' יהודה

ביצה כח, ב: "תניא: אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש. מאי טעמא דתנא קמא? אמר קרא (שמות יב, טז): הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם, הוּא – ולא מכשיריו. ורבי יהודה: אמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מכשירי אוכל נפש, סוגיה טו - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – פסק רב חסדא כר' יהודה

ביצה כח, א: "משנה. אין משחיזין את הסכין ביום טוב, אבל משיאה על גבי חברתה". ואחר שדנה הגמרא באיסור השחזת הסכין, החלה לברר: "מאן תנא דבמשחזת אסור? אמר רב חסדא: דלא כרבי יהודה, דתניא: אין בין יום טוב לשבת אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מכשירי אוכל נפש, סוגיה טו - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – כיצד הורו חכמים בפועל – הלכה כר' יהודה ואין מורין כן

ביצה כח, א-ב: "אמר רב נחמיה בריה דרב יוסף: הוה קאימנא קמיה דרבא, והוה קא מעבר לסכינא אפומא דדקולא, ואמרי ליה: לחדדה קא עביד מר, או להעביר שמנוניתה? ואמר לי: להעביר שמנוניתה. וחזיתי לדעתיה דלחדדה קא עביד. וקסבר: הלכה ואין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מכשירי אוכל נפש, סוגיה טו - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – לכאורה קשה שמצינו שאין פוסקים כר' יהודה

ביצה כב, א: "בעא מיניה אבא בר מרתא מאביי: מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר? אמר לו: אפשר בבית אחר. – אין לו בית אחר מאי? – אפשר לעשות לו מחיצה. – אין לו לעשות מחיצה מאי? – אפשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מכשירי אוכל נפש, סוגיה טו - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – הסוברים שהלכה כחכמים

יש סוברים שהלכה כחכמים. כך דעת או"ז (הלכות יו"ט סי' שמח). ונראה שכן דעת העיטור (הלכות יו"ט, דף רמט, ב). וכן פירש מגיד משנה (פ"ד ד, ו, ט) את הרי"ף ורמב"ם.

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מכשירי אוכל נפש, סוגיה טו - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – הסוברים שהלכה כר' יהודה

מנגד רבים סוברים שהלכה כרבי יהודה. כך דעת בה"ג (סימן טז, הלכות יו"ט עמ' רי), ר"י (הובא בשו"ת אור זרוע, ח"ב סי' שמה), ראבי"ה (ח"ג הלכות יו"ט, סימן תשנז, הובא במרדכי תרפד, ובהגהות מרדכי תרפא), רשב"ט (הובא בראבי"ה ובהגהות מרדכי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מכשירי אוכל נפש, סוגיה טו - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – רמב"ן והסוברים שיש דברים שפסקו כר' יהודה ויש כחכמים

לרמב"ן מהתורה הלכה כדעת ר' יהודה, אלא שחכמים החמירו ברוב הדינים, והדבר תלוי ברמת הנחיצות של התיקון, בקרבתו לאוכל נפש, ובאם הוא נעשה בצנעה ובפרהסיא. ככלל יש לרמב"ן ודעימיה שלוש מדרגות: א) דברים שנצרכים מאוד לאוכל נפש, הותרו לגמרי, כמו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מכשירי אוכל נפש, סוגיה טו - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – דעת רי"ף, רמב"ם ושו"ע

נחלקו הראשונים בדעת הרי"ף: לרז"ה (יא, ב בדפה"ר, ד"ה והא דבעא) הלכה כר' יהודה, ואין מורין כן. ולרמב"ן (יא, ב בדפה"ר, ד"ה אמר הכותב לא בירר), ר"ן (יא, ב, סוף ד"ה כי קאמינא), רא"ש (ג, י), וב"י (תקט, ב), הרי"ף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מכשירי אוכל נפש, סוגיה טו - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – דין תיקון שיפוד

ביצה כח, ב: "דרש רב חסדא ואיתימא רב יוסף: אחד סכין שנפגמה, ואחד שפוד שנרצם, ואחד גריפת תנור וכירים ביום טוב – באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן". הרי שלפי ר' יהודה מותר לתקן שיפוד שנרצם. אח"כ מובא שם בגמרא: "אמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מכשירי אוכל נפש, סוגיה טו - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה

י – דין השחזת הסכין

לאחר שלמדנו (לעיל ט, ג) שלדעת ר' יהודה מותר להשחיז סכין ביו"ט, ונהגו אמוראים להשחיז סכין "אפומא דדיקלא" ו"אשפתא דרחיא" אבל לא רצו להורות כר' יהודה (ביצה כח, ב), נחלקו הראשונים על מה התכוונו הלכה ואין מורין כן. לדעת הרא"ש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מכשירי אוכל נפש, סוגיה טו - מכשירי אוכל נפש | עם התגים | כתיבת תגובה