ארכיון הקטגוריה: פרק ד – מלאכות המאכלים

יסוד האיסור בריחיים קטנות

כתבתי: "אסור לשחוק פלפלים וכיוצא בהם בריחיים קטנות, הואיל ורגילים לכתוש בהם תבלינים לצורך ימים רבים (ביצה כג, א; שו"ע תקד, א)". ועיין בבאו"ה 'ואין', שביאר שיש מחלוקת ביסוד האיסור. לשו"ע הטעם מפני שהוא עובדין דחול, וכ"כ הרשב"א ביצה יד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - טוחן | כתיבת תגובה

שיעור הפרשת חלה

בספר מדות ושיעורי תורה לרב בניש, יז, כב, כתב ששיעור חלה במידות ימינו לשיטת הרב חיים נאה הוא 1.666 ק"ג, וזה מפני ששיעור מ"ג ביצים וחומש הוא נפח 2.5 ליטר, אלא שהרמב"ם (פהמ"ש עדויות א, ב) כתב שמשקל הקמח קל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - בורר | עם התגים | כתיבת תגובה

א – החלוקה בין בורר בשדה לבורר במטבח

גם הראשונים שסוברים שכל המלאכות שלפני לישה אסורות מהתורה, מתירים לברור במטבח. וז"ל רמב"ן (מלחמות יג, ב, מדפי רי"ף): "שלא התירה תורה ביום טוב אלא מלאכות של יומן כגון שחיטה אפייה ובשול, אבל אלו תקון הן ודרך בני אדם לתקן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - בורר, סוגיה טז - בורר ביום טוב, בורר בבגדים וכלים | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – לרוב הראשונים מותר להוציא ביד צרור שנפל לקמח (להערה 5)

ביצה כט, ב: "תנו רבנן: אין שונין (מנפים בשנית) קמח ביום טוב. משום רבי פפייס ורבי יהודה בן בתירא אמרו: שונין. ושוין, שאם נפל לתוכן צרור או קיסם – ששונין. תני תנא קמיה דרבינא: אין שונין קמח ביום טוב, אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - בורר, סוגיה טז - בורר ביום טוב, בורר בבגדים וכלים | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – האם דעת הראב"ד להחמיר להוציא את הצרור ביד

אולם הראב"ד בהשגות ג, יד, כתב: "אני אומר שהלכה כר' יהודה בן בתירא ורבי פפייס שאמרו שונין, ואם נפל בו צרור או קיסם אסור, ואם שינה מותר". ונחלקו בהבנת דבריו: למגיד משנה וט"ז (תקי, ג), אם נפל צרור או קיסם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - בורר, סוגיה טז - בורר ביום טוב, בורר בבגדים וכלים | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – החוששים לדעת הסוברים שהראב"ד אסר להוציא צרור מקמח

ברמ"א תקו, ב, הזכיר שתי דעות, הראשונה כדעת רוב הראשונים שהקילו להוציא צרור בלא שום הגבלה. ובדעה השנייה הזכיר את הראב"ד כפירושם המחמיר של המ"מ וט"ז, לפיו אסור להוציא צרור או קיסם מהקמח. ומשמע שחשש לשיטתו, שכן הזכיר את דעתו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - בורר, סוגיה טז - בורר ביום טוב, בורר בבגדים וכלים | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – שתי דעות בביאור דעת האוסרים

אלא שלכאורה קשה, הרי למדנו שמותר לברור ביום טוב פסולת מתוך אוכל אפילו בקנון ותמחוי (ביצה יד, ב), ומדוע יהיה אסור להוציא את הצרור ביד. שני הסברים עיקריים נאמרו בזה: לדעת חיי אדם (פב, ג), מותר לברור בשינוי, וכיוון שרגילים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - בורר, סוגיה טז - בורר ביום טוב, בורר בבגדים וכלים | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – סיכום להלכה

הרי שלדעת רוב הראשונים מותר להוציא ביד צרור שנפל לקמח. ואף בדברי הראב"ד שהחמיר, לדעת חלק מהפוסקים חומרתו נוגעת להרקדה בלבד, שצריכה להיעשות בשינוי, אבל להוציא ביד מותר בלא שינוי. ואמנם הרמ"א ורוב האחרונים חששו לדברי המחמירים בדברי הראב"ד. אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - בורר, סוגיה טז - בורר ביום טוב, בורר בבגדים וכלים | עם התגים | כתיבת תגובה

בורר בבגדים וכלים

באור לציון ג, יט, ז, כתב שמותר לברור בגדים לבו ביום על פי מה שלמדנו בהלכות בורר שמותר לברור לצורך מאכלו לאותו יום (ולא הזכיר 'מתוך' אולם נלענ"ד שזהו עניין מתוך, שכל צורכי יו"ט כלולים בהיתר). ובעבודת יום טוב יג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - פרטי דיני בורר, סוגיה טז - בורר ביום טוב, בורר בבגדים וכלים | עם התגים | כתיבת תגובה

הפשטה

כאשר רוצים לאכול את כל הבשר, ברור שמותר להפשיט את כל העור, כי זה מועיל להכנת הבשר. אולם גם כאשר צריכים לאכול מעט בשר, מותר להפשיט את כל העור, שאם לא היו מתירים כך, היו נמנעים מלשחוט, כדי שלא להפסיד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - שחיטה ודיניה | כתיבת תגובה