ארכיון הקטגוריה: פרק ה – הבערה כיבוי וחשמל

א – הדלקת גפרור מכיריים חשמליות

כתב אג"מ (יו"ד ב, עה) שמותר להדליק גפרור מברזל שנעשה אדום מאש של חשמל. בהל' המועדים ח, 11, התיר אף אם אינו אדום כל עוד הוא רותח מאד, ולכן התיר להדליק מכיריים חשמליות. ויש שאסרו להדליק מכיריים חשמליות שהברזל שלהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - הבערה | כתיבת תגובה

ב – כיריים שהגז והמצית מופעלים כאחד

בחוט שני עמ' קה, אסר להדליק אש בכיריים החדישות שסיבוב כפתור הגז שבהן מפעיל גם את ההצתה, מכיוון שבפועל הוא מוליד אש חדשה ביום טוב. אמנם באור לציון ג, כ, ה, הציע פתרון, שבשעה שרוצה להבעיר אש, יצמיד לכיריים גפרור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - הבערה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הדלקת גפרור על ידי שפשוף בקופסה

יש שרצו להתיר להדליק גפרורים על ידי שפשופם בצד קופסתם, כי האש מוצנעת בתוך הגפרית שבגפרור ואין זה נחשב להוצאת אש חדשה (שואל ומשיב ו, סב; עיין ילקוט שמ"ש עמ' 110). אמנם דבריהם נדחו על ידי רובם המכריע של הפוסקים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - הבערה | כתיבת תגובה

ד – לא יכל להוציא אש מערב יום טוב

יש לציין שההיתר שכתבתי בהערה 1, במקרה שמחמת אונס אין לו אש, שמותר בשעת הדחק להדליק אש חדשה ביו"ט, היתר זה הוא גם לסוברים שהאיסור להדליק אש חדשה ביו"ט מהתורה. שכן דעתם על פי מה שפירשו ברמב"ם שהדלקת אש כמכשירי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - הבערה | כתיבת תגובה

א – כיבוי לצורך אוכל נפש ביו"ט מותר לרוב רובם של הראשונים

{הרחבה להערה 2} למדנו שמותר לכבות אש ביו"ט לצורך אוכל נפש, כמבואר בביצה כג, א: "אמר רבא: על גבי גחלת נמי מותר (לעשן פירות ביום טוב) מידי דהוה אבשרא אגומרי". ביצה לב, ב: "ואין גורפין תנור וכיריים. תני רב חייא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – כיבוי הבקעת

בביצה כב, א, למדנו שלפי רבי יהודה מותר לכבות את הבקעת ביום טוב כדי שלא יתעשן הבית או הקדירה ולחכמים אסור, ומחלוקתם תלויה במה שנחלקו בביצה כח, ב, אם מותר לתקן מכשירי אוכל נפש ביו"ט. והגמ' שם הולכת בשיטת חכמים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – דעת רי"ף רמב"ם ושו"ע

הרי"ף יא, ב, ורמב"ם ד, ו, סתמו שאסור לכבות את הבקעת כדי שלא יתעשן הבית או הקדירה. וכ"כ שו"ע תקיד, א. למגיד משנה, דעת הרי"ף והרמב"ם שאסור לכבות את הבקעת גם לצורך התבשיל, וכ"כ הרב קאפח בהסבר הרמב"ם (ד, ב), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – הנמכת להבת הגז ביום טוב או הדלקת אש קטנה

כתב רמ"א תקיד, א, לגבי כיבוי הבקעת: "ויש אומרים דווקא אם אפשר להציל את הקדירה בלא כיבוי, אבל אם אי אפשר להציל או לבשל הקדירה בעניין אחר, רק שיכבה, מותר לכבות". במ"א תקיד, ב, כתב שאם יכול להבעיר אש במקום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – כיבוי שלא יתעשן הבית, והאם הלכה כר' יהודה

ביצה כב, א: "אין מכבין את הבקעת כדי לחוס עליה, ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדרה מותר. אמר ליה: ההיא רבי יהודה היא, כי קאמינא אנא לרבנן". רוב הראשונים כתבו שאסור לכבות את הבקעת כדי שהבית לא יתעשן, ואפילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – כיבוי לצורך דבר אחר (תשמיש המיטה)

ביצה כב, א: "בעא מיניה אבא בר מרתא מאביי: מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר? אמר לו: אפשר בבית אחר. – אין לו בית אחר מאי? – אפשר לעשות לו מחיצה. – אין לו לעשות מחיצה מאי? – אפשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה