ארכיון הקטגוריה: פרק ו – הוצאה ומוקצה

א – האם שייך כלל שווה לכל נפש בהוצאה

רשז"א (שש"כ יט, הערה ג) העלה סברא שאולי בהוצאה שהיא מלאכה גרועה גם המוציא דבר שאינו שווה לכל נפש לא עובר עליה. אמנם בראשונים מצאנו במפורש להיפך. וכ"כ מאירי ביצה יא, ב: "ובית הלל מתירים… אף על פי שאין בהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת 'הוצאה' | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – אין הבדל בין יו"ט לשבת בדין רה"ר בזמן הזה

כתבתי בהלכה: "כשם ש'העירוב' מועיל לשבת, כך הוא מועיל ליום טוב, שבכל מקום שמוקף ב'עירוב' מותר לטלטל דברים שאין בהם שום צורך, או שהם לצורך גויים או בהמה". לכאורה היה מקום לומר, שאף המחמירים בשבתות שלא לטלטל על סמך העירוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת 'הוצאה' | כתיבת תגובה

א – דוגמאות להוצאה עבור הידור מצווה

מותר להוציא דגל לשמחת תורה כי הוא לשם שמחת יום טוב, ומותר אף להחזירו אם יש חשש גניבה (חוט שני עמ' עח, ועיין להלן ו, ג, ב). וכן מותר להוציא מחזור לאמירת תשליך בראש השנה.

פורסם בקטגוריה הלכה ב - לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב | כתיבת תגובה

ב – ריבוי בשיעורים בהוצאת דבר שאין בו צורך ביו"ט

באג"מ (או"ח ב, קג) התיר להוציא ביום טוב קופסת סיגריות שלימה למרות שהוא מתכוון לעשן רק חלק מהסיגריות, משום שריבוי בשיעורים מותר ביום טוב, כפי שלמדנו בביצה יז, ב, ממלאה אשה כל הקדירה בשר אע"פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב, סוגיה יב - ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – ממחטות אף בשני כיסים או בכיס אחד

כתב שש"כ יט, הערה ז, שאם יש לו עוד ממחטות אף בכיס אחד מותר להוציאם מדין ריבוי בשיעורים, וכ"כ פס"ת תקיח, ו. וכ"כ שמירת יו"ט כהלכתו יד, הערה לד, בשם הרב אלישיב. וצ"ע למה בכיס אחר אסור, שהרי עדיין פעולת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - לאיזה צורה מותר לטלטל ביום טוב, סוגיה יב - ריבוי בשיעורים ביום טוב, ובמלאכת הוצאה | עם התגים | כתיבת תגובה

א – מפתח של אוכלים וכלים

ירושלמי ביצה פ"א ה"ז: "תאני ולא את המפתח, בית הלל מתירין. ואמר רב הושעיה בר רב יצחק: הדא דאת אמר במפתח של אוכלין, אבל במפתח של כלים לא בדא. והא ר' אבהו יתיב ומתני ומפתחא דפלמנטרין בידיה? פלפלין הוה ליה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מפתחות לבית ולכספת | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – התירו סופן משום תחילתן

כתב הרא"ש א, יח: "וכן להוליך ספרים עמהם לבית הכנסת, ואף להחזירן, דהתירו סופן משום תחלתן". וכ"כ מרדכי תרנח. הרי שלדעתם ככלל אסור להוציא ביו"ט כדי למנוע הפסד, אבל כאשר יש בדבר צורך ליו"ט, מותר, וזה היתר סופו משום תחילתו. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מפתחות לבית ולכספת | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – האם מתירים גם כשאין סברת 'סופן משום תחילתן'

מ"ב תקיח, ו: "אך המחזורים שמונחים מכבר בבית הכנסת כשאין צריך להם עוד ביום טוב, נכון להחמיר שלא להחזירם לביתו ביום טוב אפילו אם יש שם חשש גנבה". וק"ו שלדעתו אין להחזיר מחזורים שאין חשש שיגנבו. וכעין זה כתבו בהלכות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מפתחות לבית ולכספת | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – אסור להוציא מפתח של רכב לצורך מוצאי יום טוב

כתב חזו"ע עמ' פ, הערה קעה: "אסור להוציא ביום טוב מפתח של הרכב בכיסו, כשהולך מבעוד יום להתפלל ערבית, כדי שבצאתו מבית הכנסת יוכל לנסוע מיד ברכבו, ולא יצטרך לשוב הביתה ליטול את המפתח, משום שהיא הוצאה שלא לצורך יום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מפתחות לבית ולכספת | כתיבת תגובה

ה – מכשירי אוכל נפש

לכאורה יש לאסור להוציא מכשירי אוכל נפש שיכול היה להוציא בערב יום טוב. אולם כתב חת"ס או"ח קמז, שכיוון שהוצאה היא מלאכה גרועה, מותר להוציא גם מכשירי אוכל נפש שיכל להוציא אתמול. ויש חולקים, עיין הלכות חג בחג יום טוב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מפתחות לבית ולכספת | כתיבת תגובה