ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – מוקצה

א – טעם איסור מוקצה ביום טוב

אמרו בשבת קכד, ב, שאיסור מוקצה משום חשש הוצאה, ולפי זה שאלו כמה אחרונים (בית יעקב כתובות ז, א; ישועות יעקב תצה; בית מאיר תמו), מדוע מוקצה אסור ביו"ט, שהרי הוצאה מותרת. ביאר רשז"א (שש"כ כא, הערה א), שמ"מ גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מוקצה, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – אין איסור לטלטל מוקצה עבור אוכל נפש

כתבו תוס' ביצה ח, א, 'אמר': "ואם תאמר, ואנו היאך אנו מסלקין אפר הכירה ביום טוב לאפות הפשטיד"ה, אף על גב שאין ראוי לצלות בו ביצה? ואומר הר"ר יצחק דמוקצה אינו אסור לטלטל ביום טוב בשביל אוכל נפש ושמחת יום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מוקצה, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – איסור אכילת מוקצה

כתב מ"א תקט, טו: "… נראה לי שמותר לטלטל המוקצה בשביל אוכל נפש אבל אסור לאכלו ולהשתמש בו". וכ"כ מהרש"א ביצה לג, א; שועה"ר תקט, טז; מ"ב לא; שש"כ כא, ג. וביאר בשועה"ר תקט, טז, שאסור לאכול דברי מוקצה "לפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מוקצה, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – איסור שימוש במוקצה לצורך אוכל נפש

למדנו במ"א תקט, טו, שאסור להשתמש במוקצה לצורך אוכל נפש, ולכן נפסק בשו"ע תקב, ג, שאסור לבשל בעצי מוקצה, ובשו"ע תקז, ב, שגם כאשר אין לו עצים אחרים, אסור להסיק בעצי מוקצה. והביאור לכך, ששימוש במוקצה כמוהו כאכילתו, ושניהם נאסרו. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מוקצה, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – מדיני שימוש במוקצה ביו"ט

סכין של רצענים היא גם כלי שמלאכתו לאיסור וגם מוקצה מחמת חסרון כיס. והשאלה האם מותר להשתמש בה ביו"ט לצורך חיתוך בשר לאכילה. יש אומרים שכלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, מותר בשימוש ביו"ט לצורך אכילה (מ"א תקט, טו; שועה"ר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מוקצה, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה