ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – חומרת מוקצה ביום טוב

א – מוקצה ביום טוב חמור משבת

ביצה ב, א, משנה: "ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים: תאכל, ובית הלל אומרים: לא תאכל". רב נחמן ביאר: "לעולם בתרנגולת העומדת לגדל ביצים… גבי שבת, דסתם לן תנא כרבי שמעון, דתנן: מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, ואת הנבלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – בביאור מחלוקת ר"ש ור"י מערוך השולחן שח, ו-ח

בהלכות שבת כתב בערוה"ש שח, ו: "ודבר ידוע שבכל מס' שבת נחלקו ר' יהודה ור"ש במוקצה ונולד, דר"י אוסר ור"ש מתיר, ואיפסקא הלכתא כר"ש. ולדעת הרי"ף והרמב"ם ורוב הפוסקים גם בנולד קיימא לן כר"ש, ולכן לא הזכיר הרמב"ם איסור נולד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – האם פוסקים כרב נחמן שסובר שהלכה ביו"ט כר' יהודה

נחלקו הראשונים בשאלה, האם הלכה כרב נחמן, שסובר שביו"ט דין מוקצה חמור יותר משבת, שבשבת פוסקים כר' שמעון וביו"ט כר' יהודה. הסוברים שביו"ט הלכה כר' יהודה הם: רי"ף (ביצה כב, א, מדפי הרי"ף); רמב"ם (א, יז); רמב"ן במלחמות שם; רשב"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – בביאור דעת המחמירים

כתב מ"ב תצה, טו, בביאור דעת השו"ע שדין מוקצה ביו"ט חמור מאשר בשבת: "פירוש, דלעיל בסימן ש"י מתבאר דיש כמה מיני מוקצה המותרין בשבת כמו מוקצה מחמת שעומד לסחורה או בשהכניסו לאוצר ואין דעתו להסתפק ממנו עד אחר זמן, או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – דין נולד שבו מוסכם להלכה שמחמירים ביו"ט יותר

גם הרמ"א מסכים שבנולד מחמירים ביו"ט יותר מבשבת. ואמנם לר"ת, גם בשבת פוסקים כר' יהודה, ולכן העצמות שנותרו מהבשר שאכלו – מוקצה (מובא ברא"ש ביצה ה, יד). וכ"כ יש"ש (ביצה ה, יט). לעומת זאת דעת רוב ככל הפוסקים שגם בנולד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – דוגמאות לאיסור נולד ביו"ט

הדוגמא הבולטת של נולד האסור ביו"ט ומותר בשבת היא עצמות שנותרו לאחר אכילת הבשר (מ"ב תצה, יז), ואותה הזכרתי בספר. דוגמא נוספת, כלים שנשברו ועדיין ניתן להשתמש בשבריהם לצורך אחר, שבשבת אינם מוקצה (שו"ע שח, ו; פניני הלכה שבת כג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – במה מחמירים יותר ביום טוב ובמה מחמירים יותר בשבת

למדנו שגם לשו"ע וגם לרמ"א מחמירים בדין מוקצה ביו"ט יותר מבשבת, כדי שלא יבואו לזלזל ביו"ט. וקשה שמצינו בכמה דברים שתקנו חכמים שמחמירים בשבת יותר מביום טוב: יבמות קיד, א: "נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב. היכי דמי? אי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – יו"ט שחל בשבת

כתב ברב פעלים א, ל, ובא"ח במדבר יא, שדינו כשבת, והביאו בכה"ח תצה, לז. וכ"כ שש"כ כא, ח. וכ"כ בחזו"ע עמ' כז-ל, וצירף שלדעת הרמ"א ממילא מקילים, אמנם לעניין נולד גם הרמ"א מחמיר, ואע"פ כן היקל ביו"ט שחל בשבת. וטעמם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה