ארכיון הקטגוריה: פרק יא – מלאכת חול המועד

ו – איסור מלאכה בחול המועד כדי שיוכלו לשמוח וללמוד

כתב ראבי"ה (תתלה): "לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לידע איזה מלאכה אסורה ואיזה מותרת, הכל תלוי כדי שישמח במועד, ומתוך שמחה נוח לו ללמוד ולהבין בהלכות הרגל, כדאמרינן אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכו'. הלכך היכא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי האסור והמותר, סוגיה כו - הגדרת מלאכה שנאסרה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

א – יסוד האיסור בגמרא והסוברים שהוא מהתורה

חגיגה יח, א: "מכלל דתרוייהו סבירא להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה, מנהני מילי? דתנו רבנן (שמות כג, טו): אֶת חַג הַמַּצּוֹת תִּשְׁמֹר שִׁבְעַת יָמִים, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יאשיה. רבי יונתן אומר: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – הסוברים שהאיסור מדרבנן

למרות שמפשט הגמרא משמע שאסור מהתורה לעשות מלאכה בחוה"מ, לדעת הרבה ראשונים האיסור מדרבנן והלימודים הם אסמכתאות. כ"כ תוס' חגיגה יח, א, 'חולו': "וקשה לר"ת, דאם כן דבר האבד וכמה מלאכות דשרינן התם היכי משתרו, וכי היכן מצינו איסור דאורייתא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הסוברים שהאיסור מהתורה

מנגד, לדעת רבים דברי הגמרא כפשוטם וחול המועד אסור במלאכה מהתורה. כך הבינו מרש"י (מו"ק יא, ב, 'אלא אפילו', יג, א, 'משום דאיסורא דאורייתא', ועוד); רמב"ן (ליקוטיו למו"ק 'עוד אני'); רשב"א (תשובה א, תרצ; ה, רטו); ריטב"א (מו"ק ב, א); … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – תוספת ביאור בדעת הסוברים שהאיסור מן התורה

בברייתא השניה בגמ' חגיגה יח, א, שם מבואר יסוד איסור מלאכה בחוה"מ מהתורה, אמרו: "הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים, לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת", ונחלקו הראשונים והאחרונים בשאלה, מה נמסר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – האם יש סוברים שהכל אסור מהתורה

יש שהבינו ממה שכתוב בנימוקי יוסף (מו"ק א, א, 'גמ'): "והרמב"ן הטיל פשרה …" ששאר הראשונים שאמרו שהאיסור מדאורייתא, סוברים שכל מה שאסור, אסור מהתורה. וכ"כ פמ"ג תקל א"א א, ובגדי ישע ריש סי' תקל. אולם יותר נראה שכל הסוברים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – הראשונים שיש להסתפק בדבריהם

הסתפקו המפרשים בדעת הרי"ף בריש מו"ק, שהעתיק את הברייתות המובאות במסכת חגיגה יח, א, ויש שלמדו מכך שהוא סובר שהאיסור מהתורה (טור תקלו; חידושי תלמיד הרשב"א ב, א; שלטי גיבורים ועוד). וסברתם נראית, מפני שדרך הגמרא להביא לימודים ואסמכתאות, אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – שיטת הרמב"ם

כתב הרמב"ם (הל' יו"ט ז, א): "חולו של מועד אף על פי שלא נאמר בו שבתון, הואיל ונקרא (ויקרא כג, לז): מִקְרָא קֹדֶשׁ והרי הוא זמן חגיגה במקדש, אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן קדושה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – הסוברים בדעת הרמב"ם שיסוד האיסור מהתורה

אולם יש מהאחרונים שהבינו מהרמב"ם, שיסוד מלאכת חוה"מ דאורייתא, וכ"כ בקרן אורה (ריש מו"ק). וז"ל היד פשוטה: "מדברי רבנו נראה שהתורה קבעה שהימים הללו אינם כשאר ימי החול ויש בהם קדושה, ואדם שיעשה אותם כיום חול לכל דבר, בוודאי שעבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – סיכום

אחרי הכל נחזור לדברי הגמרא חגיגה יח, א: "הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים, לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת". הרי ששורש האיסור מהתורה, ואפשר שהכל מסכימים לכך. וכל המחלוקת קשורה לשאלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה