ארכיון הקטגוריה: הלכה א – יסוד איסור המלאכה

א – יסוד האיסור בגמרא והסוברים שהוא מהתורה

חגיגה יח, א: "מכלל דתרוייהו סבירא להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה, מנהני מילי? דתנו רבנן (שמות כג, טו): אֶת חַג הַמַּצּוֹת תִּשְׁמֹר שִׁבְעַת יָמִים, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יאשיה. רבי יונתן אומר: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – הסוברים שהאיסור מדרבנן

למרות שמפשט הגמרא משמע שאסור מהתורה לעשות מלאכה בחוה"מ, לדעת הרבה ראשונים האיסור מדרבנן והלימודים הם אסמכתאות. כ"כ תוס' חגיגה יח, א, 'חולו': "וקשה לר"ת, דאם כן דבר האבד וכמה מלאכות דשרינן התם היכי משתרו, וכי היכן מצינו איסור דאורייתא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הסוברים שהאיסור מהתורה

מנגד, לדעת רבים דברי הגמרא כפשוטם וחול המועד אסור במלאכה מהתורה. כך הבינו מרש"י (מו"ק יא, ב, 'אלא אפילו', יג, א, 'משום דאיסורא דאורייתא', ועוד); רמב"ן (ליקוטיו למו"ק 'עוד אני'); רשב"א (תשובה א, תרצ; ה, רטו); ריטב"א (מו"ק ב, א); … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – תוספת ביאור בדעת הסוברים שהאיסור מן התורה

בברייתא השניה בגמ' חגיגה יח, א, שם מבואר יסוד איסור מלאכה בחוה"מ מהתורה, אמרו: "הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים, לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת", ונחלקו הראשונים והאחרונים בשאלה, מה נמסר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – האם יש סוברים שהכל אסור מהתורה

יש שהבינו ממה שכתוב בנימוקי יוסף (מו"ק א, א, 'גמ'): "והרמב"ן הטיל פשרה …" ששאר הראשונים שאמרו שהאיסור מדאורייתא, סוברים שכל מה שאסור, אסור מהתורה. וכ"כ פמ"ג תקל א"א א, ובגדי ישע ריש סי' תקל. אולם יותר נראה שכל הסוברים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – הראשונים שיש להסתפק בדבריהם

הסתפקו המפרשים בדעת הרי"ף בריש מו"ק, שהעתיק את הברייתות המובאות במסכת חגיגה יח, א, ויש שלמדו מכך שהוא סובר שהאיסור מהתורה (טור תקלו; חידושי תלמיד הרשב"א ב, א; שלטי גיבורים ועוד). וסברתם נראית, מפני שדרך הגמרא להביא לימודים ואסמכתאות, אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – שיטת הרמב"ם

כתב הרמב"ם (הל' יו"ט ז, א): "חולו של מועד אף על פי שלא נאמר בו שבתון, הואיל ונקרא (ויקרא כג, לז): מִקְרָא קֹדֶשׁ והרי הוא זמן חגיגה במקדש, אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן קדושה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – הסוברים בדעת הרמב"ם שיסוד האיסור מהתורה

אולם יש מהאחרונים שהבינו מהרמב"ם, שיסוד מלאכת חוה"מ דאורייתא, וכ"כ בקרן אורה (ריש מו"ק). וז"ל היד פשוטה: "מדברי רבנו נראה שהתורה קבעה שהימים הללו אינם כשאר ימי החול ויש בהם קדושה, ואדם שיעשה אותם כיום חול לכל דבר, בוודאי שעבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – סיכום

אחרי הכל נחזור לדברי הגמרא חגיגה יח, א: "הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים, לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת". הרי ששורש האיסור מהתורה, ואפשר שהכל מסכימים לכך. וכל המחלוקת קשורה לשאלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה, סוגיה כה - יסוד איסור מלאכה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

י – המבזה את המועדות

פסחים קיח, א: "אמר ר' אלעזר בן עזריה: כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"ז, שנאמר (שמות לד, יז): אֱלֹהֵי מַסֵּכָה לֹא תַעֲשֶׂה לָּךְ, וכתיב בתריה (שם, יח): אֶת חַג הַמַּצּוֹת תִּשְׁמֹר". ומובא גם במכות כג, א. הרשב"ם (על פסחים) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - יסוד איסור המלאכה | עם התגים | כתיבת תגובה