ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט

א – השינוי בתפירה

בשו"ע תקמא, ה, כתב שהשינוי שאדם מקצועי צריך לעשות הוא בשני דברים: האחד, תפירות רחבות, והשני, אחת למעלה ואחת למטה כשיני הכלב. ויש לעיין שאולי הכוונה בשינוי השני, שיעביר את החוט פעם אחת וממילא בכל פעם החוט יעבור רק בצד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט | כתיבת תגובה

ב – תיקון כפתורים

בשש"כ סו, נא, כתב שמותר לתפור כפתור ולא הצריך שינוי. בפס"ת תקמא, ה, 20, כתב שאמנם בעיקרון תפירת כפתור היא מעשה הדיוט ואין צריך לשנות, ומ"מ כתב שאם יש בו ארבעה חורים, יתפור שניים, ואם יש שניים יתפור את הכפתור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט | כתיבת תגובה

ג – תיקון נעליים כדי שלא יתקלקלו או שלא ילך יחף

יסוד ההלכה ברא"ש א, יז, שכתב שאם יתקלקלו עוד אם לא יתקנם, אינו נחשב דבר האבד, כי לא נחשב דבר האבד אלא כשעיקר הדבר נפסד, וכן הובא בטור ושו"ע תקמא, ד, ומ"ב י. אבל אם הוא צריך להמשיך ללכת בהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט | כתיבת תגובה

ד – צחצוח נעליים

בספר שבילי דוד וילקוט גרשוני תקלד, כתבו שאסור לצחצח נעלים במשחת נעליים בחוה"מ משום דהוי ככיבוס. ועוד כתב בילקוט גרשוני (סוף תקנג), לאסור מהמובא בקיצור השל"ה שאסור לצחצח נעליים בערב פסח אחר חצות, וכל שכן בחוה"מ שאסור. וכן כתבו בשם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – איסור נטילת שכר על צרכי המועד שאינם צרכי הגוף

מו"ק יב, א: "רב חמא שרא להו לאבונגרי דבי ריש גלותא למיעבד להו עבידתא בחולא דמועדא. אמר, כיוון דאגר לא קא שקלי, שרשויי הוא דקא משרשו ליה ולית לן בה". רש"י: "למיעבד עבידתייהו – אם נשבר השלחן – שרי לתקנו. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט, סוגיה כז - נטילת שכר עבור עבודה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – שיטת הכלבו

לעומת זה כתב כלבו (ס), הדיוט שתופר כדרכו יכול לתפור גם לאחרים וליטול שכר על כך. והב"י תקמא, ה, כתב עליו שדבריו הם טעות, שהרי כל בשכר אסור, כמו שמבואר בסי' תקמב. והסכימו לדבריו דרכי משה תקמא, ב; ב"ח ג; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט, סוגיה כז - נטילת שכר עבור עבודה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – אלו מלאכות נאסרו בשכר

האיסור ליטול שכר הוא דווקא על צרכי המועד שאינם צרכי הגוף, שלמענם התירו מלאכת הדיוט או מלאכת אומן בשינוי (מ"ב תקמב, א). אבל לפועל שאין לו מה לאכול, מבואר שמותר לשלם, שהרי תכלית עבודתו להשתכר (שו"ע תקמב, ב). ולצורך דבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט, סוגיה כז - נטילת שכר עבור עבודה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – שלא מוצא פועל שיעשה בחינם

כתב הריטב"א (יב, א, 'האי'), אם בעל הבית אינו מוצא מי שיעשה את המלאכה בחינם, מותר לו ליתן לפועל שכר על מנת שיעשה את המלאכה, מאחר שהוא עושה לצורך המועד. וכתב באו"ה (תקמא, ה, 'אלא') שזה חידוש של הריטב"א ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט, סוגיה כז - נטילת שכר עבור עבודה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה