ארכיון הקטגוריה: הלכה טו – נסיעות, טיולים ובילויים

א – מלאכת הדיוט בתיקוני סוס לרכוב עליו

מו"ק י, א – י, ב: "דרש רב חמא משום רבי מאיר: אפילו סוס שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו מותר ליטול ציפורניים בחולו של מועד". מפני שאם לא יקצצו להם את הציפורניים יהיה להם צער ולא יוכלו ללכת (רש"י). וכתבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נסיעות, טיולים ובילויים | כתיבת תגובה

ב – דין רכיבה שלא לצורך המועד בלא תיקון צרכי הרכיבה

עוד כתב בב"י, שמשמע מהרא"ש (א, יט), שרכיבה במועד מותרת בכל אופן, אף שאינו לצורך המועד, כיוון שברכיבתו אינו עושה שום מלאכה. אבל לדעת תוספות (י, ב, 'סוס'), לא הותרה רכיבה אלא לצורך המועד, וגם טיול צורך המועד, אולם רכיבה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נסיעות, טיולים ובילויים | כתיבת תגובה

ג – נהיגה ברכב שלא לצורך המועד אסורה

לפי זה יוצא, שהואיל ונסיעה ברכב כרוכה במלאכה גמורה של הבערה, מותר לנסוע רק לצורך המועד, וגם טיול בכלל זה. אבל לצורך שלאחר המועד אסור. וכ"כ בספר מועדי ה' (הלכות חוה"מ לד הערה לה), ופתחי מועד (פ"ג ב, נו, א, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נסיעות, טיולים ובילויים | כתיבת תגובה

ד – שיעור נהיגה אסור ואימתי הוא צורך דבר האבד

שיעורי נהיגה אסורים במועד, מפני שהם נסיעה שאינה לצורך המועד. וכ"כ בספר מועדי ה' (הלכות חוה"מ לד הערה לה), ופתחי מועד (פ"ג ב, נו, א, עמ' קכט). אמנם לצורך דבר האבד מותר. כגון במקרה שהוא עלול להיכשל במבחן, ואינו יכול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נסיעות, טיולים ובילויים | כתיבת תגובה

ה – האם יש איסור לנסוע סתם

לכאורה רק נסיעה לצורך מסוים שאינו קשור למועד – אסורה. וקשה על מה שכתבו בחוהמ"כ ז, סט, ופס"ת תקלו, ב, שנסיעה סתם שלא לצורך המועד אסורה. ולכאורה אם אין שום מטרה הרי שזה טיול, וכבר נחשב צורך המועד. אמנם מלשון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נסיעות, טיולים ובילויים | כתיבת תגובה

ו – עבודת נהגים בשכר

שאל רשז"א (שש"כ סו, הערה מג), איך אפשר להזמין מונית בחוה"מ, והרי מכשילים את הנהג, שאם יש לו מה לאכול אסור לו לעבוד בשכר. ותירץ שאולי התשלום הוא בהבלעה, שכן מותר לשלם לו עבור הדלק. עוד כתב שלגבי אוטובוס אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נסיעות, טיולים ובילויים | כתיבת תגובה

ז – דיני תיקוני רכב

בחוהמ"כ ז, עז-עח, כתב שתיקון פנצ'ר למרות שיתכן שהוא מלאכת הדיוט, הואיל ויש בו טרחה יתירה, אסור בחוה"מ, אבל החלפת צמיג מותר. וכן הביא משמו בפס"ת תקלו, א. ונלענ"ד שכיום תיקון פנצ'ר הוא מלאכת אומן, הואיל והדיוטות אינם יודעים לבצעו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נסיעות, טיולים ובילויים | כתיבת תגובה

ח – רחיצת רכב ושמשותיו

כתב שו"ע תקלו, ב, עפ"י מו"ק י, ב: "מותר לסרוק הסוס כדי ליפותו". שני טעמים נאמרו בזה: לר' ירוחם (נתיב ד, ח"ה) ע"י הסירוק הסוס הולך יותר בזריזות. ולמאירי (י, ב, 'ובונין'), הרוכב נהנה ומתכבד מכך שסוסו מסורק. למעשה בימינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נסיעות, טיולים ובילויים | כתיבת תגובה

ט – צידת דגים במועד

יש סוברים שאסור לצוד דגים להנאה במועד, משום שסתם הנאה אינה נחשבת צורך המועד, ואסור לעשות מלאכת הדיוט כצידה למענה, וכ"כ רבבות אפרים א, שנו, ב, ולכך נטה בחוהמ"כ ז, כד, וכן שמע מרשז"א והרב וואזנר, וכ"כ בפס"ת תקלג, ד. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - נסיעות, טיולים ובילויים | כתיבת תגובה