ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – זמן מתן התורה

י – מדוע נוהגים לעשות בחו"ל יום שני של גלויות

קבעו יו"ט שני של גלויות במקומות שהשליחים של בית הדין לא הגיעו משום 'ספיקא דיומא', ואם כן בחג השבועות אין לחשוש, שהוא ביום החמישים לספירת העומר. אלא שנהגו כך כדי שלא לחלק בין המועדות, וכ"כ הרמב"ם (קידוש החודש ג, יב) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן מתן התורה | כתיבת תגובה

א – התאריך של מתן תורה

שבת פו, ב: "תנו רבנן: בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל. רבי יוסי אומר: בשבעה בו. אמר רבא: דכולי עלמא – בראש חדש אתו למדבר סיני… ודכולי עלמא – בשבת ניתנה תורה לישראל… כי פליגי – בקביעא דירחא; רבי יוסי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן מתן התורה, סוגיה לו - תאריך מתן תורה וביאור הוסיף משה יום אחד מדעתו | כתיבת תגובה

ב – דעת חכמים שהתורה נתנה ביום החמישים שחל בשבת

לעומת זאת דעת חכמים שהתורה נתנה ביום החמישים הוא יום שבת, ויצאו ממצרים ביום שישי, כמבואר בברייתא (שם פח, א): "תניא בסדר עולם: ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהן, בחמשה עשר יצאו, ואותו היום ערב שבת היה". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן מתן התורה, סוגיה לו - תאריך מתן תורה וביאור הוסיף משה יום אחד מדעתו | כתיבת תגובה

ג – הדעה שהתורה נתנה ביום החמישים שחל ביום שישי

גם לפרקי דרבי אליעזר פרק מה, התורה נתנה ביום החמישים, אלא שלפיו יציאת מצרים היתה ביום חמישי והתורה נתנה ביום שישי: "ר' אלעזר בן עזריה אומר: ערב שבת בששה לחדש בשש שעות ביום קבלו ישראל את הדברות, ובתשעה שעות ביום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן מתן התורה, סוגיה לו - תאריך מתן תורה וביאור הוסיף משה יום אחד מדעתו | כתיבת תגובה

ד – חג השבועות נחשב זמן מתן תורתנו

תקנו חכמים לומר בתפילה 'זמן מתן תורתנו', ולקרוא בעשרת הדברות (שו"ע תצד, א). וכן אמרו בשבת (קכט, ב) לעניין הקזת דם בערב חג השבועות: "מעלי יומא דעצרתא – סכנתא. וגזרו רבנן אכולהו מעלי יומא טבא משום יומא טבא דעצרת. דנפיק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן מתן התורה, סוגיה לו - תאריך מתן תורה וביאור הוסיף משה יום אחד מדעתו | כתיבת תגובה

ה – היאך אומרים בחג השבועות זמן 'מתן תורתנו'

יש לשאול הרי מקובל להלכה כר' יוסי, שהתורה נתנה בז' סיוון יום החמישים ואחד לספירת העומר, ולפי זה חג השבועות שחל ביום החמישים לספירת העומר ובו' בסיוון אינו בזמן מתן תורתנו. הסבר אחד, לריטב"א הולכים כשיטת חכמים ב'סדר עולם' שהתורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן מתן התורה, סוגיה לו - תאריך מתן תורה וביאור הוסיף משה יום אחד מדעתו | כתיבת תגובה

ו – באור המהר"ל ליום הנוסף

כתב המהר"ל (תפארת ישראל פרק כז), שהיום שהוסיף משה מדעתו הוא במעמד יותר גבוה משאר פירושי חכמים לפסוקים, שהם נקראים דברי סופרים אף שדינם מדאורייתא, ואילו מה שהוסיף משה מדעתו, והסכים לו הקב"ה נחשב "כאילו כתבם בתורה והוא גוף המצוות, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן מתן התורה, סוגיה לו - תאריך מתן תורה וביאור הוסיף משה יום אחד מדעתו | כתיבת תגובה

ז – רש"ר הירש – החג נקרא על שם ההכנות

סיכום דברי רש"ר הירש, ויקרא כג, כא: אנו מקיימים את חג השבועות ביום החמישים, למרות שביום החמישים ואחד נתנה התורה בפועל, כי העיקר הוא ההשתדלות וההכנה שלנו לקבל את התורה, וביום שבו השלמנו את הכנותינו, הוא היום שבו אנו עושים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן מתן התורה, סוגיה לו - תאריך מתן תורה וביאור הוסיף משה יום אחד מדעתו | כתיבת תגובה

ח – משך חכמה – מעמדם של החכמים נעוץ ביום מתן תורה

ויקרא כג, כא: "והנה מצאנו, דאימתי התחילה התורה להתנהג על פי חכמי האומה – וזהו תורה שבעל פה – מששי בסיון, שמשה חידש יום אחד, ודרש יּוֹם כמָחָר שיהא לילו עמו, ולא שרתה שכינה עד יום שלישי צפרא דשבתא (שבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן מתן התורה | כתיבת תגובה

ט – משמעות מתן התורה בשבת

של"ה (מס' שבועות תורה אור יד): "כולי עלמא מודים דבשבת נתנה תורה, כדאיתא בפרק רבי עקיבא (שבת פו ב). כי שבת מורה על חידוש העולם, וחידוש עולם מורה על מציאות השם יתברך, המהווה כל הוויה, אשר באמצעות התורה, אנחנו דבקים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - זמן מתן התורה | כתיבת תגובה