ארכיון הקטגוריה: סוגיה יב – קדושת הסוכה וקישוטיה

א – איסור שימוש בעצי סוכה מדאורייתא ומדרבנן

סוכה ט, א: "אמר רב ששת משום רבי עקיבא: מניין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה? תלמוד לומר חג הסוכות שבעת ימים לה'. ותניא, רבי יהודה בן בתירה אומר: כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - קדושת הסוכה וקישוטיה, סוגיה יב - קדושת הסוכה וקישוטיה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – איסור הנוי מדרבנן

שבת כב, א: "בעו מיניה מרבי יהושע בן לוי: מהו להסתפק מנויי סוכה כל שבעה?… דתניא: סככה כהלכתה ועיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין ותלה בה אגוזים אפרסקין שקדים ורמונים ופרכילי ענבים ועטרות של שבלים יינות שמנים וסלתות – אסור להסתפק מהן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - קדושת הסוכה וקישוטיה, סוגיה יב - קדושת הסוכה וקישוטיה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – זמן האיסור

כתב רמ"א תרלח, א, עפ"י או"ז (הל' יו"ט סי' שס), והגהות אשר"י (ביצה ד, ג), שהקדושה חלה על הסוכה רק לאחר שישב בה פעם אחת, שכן אם הזמינה ועוד לא ישב בה, עדיין לא נאסרה, דהזמנה לאו מילתא היא. ע"כ. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - קדושת הסוכה וקישוטיה, סוגיה יב - קדושת הסוכה וקישוטיה | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – מה אסור ומה מותר

כל מה שרגילים לעשות בבית מותר לעשות גם בסוכה, ולכן מותר לתלות בגד לייבוש על הסוכה, כפי שעשו עבדיו של רב אשי (סוכה י, ב). וכן מותר להישען עליה, ולהשעין עליה חפצים. אבל אסור ליהנות ממנה באופן שמבטל אותה, כגון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - קדושת הסוכה וקישוטיה, סוגיה יב - קדושת הסוכה וקישוטיה | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – האם מותר להסיר סתם עצים מהסוכה או קישוטים

לכאורה כל מה שלמדנו שאסור הוא להשתמש לצורך אחר, אבל להסיר דברים מהסוכה אין איסור. וכן כתב בספר הסוכה השלם עמ' תמט: "שמעתי מפי הגרשז"א שליט"א שמותר להסיר את הנוי ואת הסדינים בחול המועד מפני הגשמים – בין נוי הדפנות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - קדושת הסוכה וקישוטיה, סוגיה יב - קדושת הסוכה וקישוטיה | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – סוכה זמנית ודין כלי רכב ששימשו דפנות לסוכה זמנית

פשוט שמותר לפרק סוכה במהלך החג כדי להקים סוכה אחרת, וכ"כ בהלח"ב יח, ג, הע' 6. מותר להקים סוכה באמצע חול המועד (שו"ע תרלז, א). וגם סוכה זו מתקדשת. אם הקימו סוכה ארעית בין כלי רכב, כאשר כלי הרכב משמשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - קדושת הסוכה וקישוטיה, סוגיה יב - קדושת הסוכה וקישוטיה | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – תנאי מועיל בנוי

תנאי מועיל בקישוטים, כמבואר בביצה ל, ב: "ואם התנה עליהם הכל לפי תנאו. אביי ורבא דאמרי תרוייהו: באומר איני בודל מהם כל בין השמשות, דלא חלה קדושה עלייהו". וכן מובא בשו"ע תרלח, ב, והוסיף שגם אם אמר: "אני מתנה עליהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - קדושת הסוכה וקישוטיה, סוגיה יב - קדושת הסוכה וקישוטיה | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – אחרי החג

מגילה כו, ב: "תנו רבנן: תשמישי מצוה – נזרקין, תשמישי קדושה – נגנזין. ואלו הן תשמישי מצוה: סוכה, לולב, שופר, ציצית…". אמנם כתבו הפוסקים שאסור לנהוג בהם בזיון, כגון לפסוע עליהם (שו"ע תרסד, ח, מ"ב שם כח; מ"ב כא, ו; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - קדושת הסוכה וקישוטיה, סוגיה יב - קדושת הסוכה וקישוטיה | עם התגים | כתיבת תגובה