ארכיון הקטגוריה: סוגיה טז – ברכת 'לישב בסוכה'

א – מקור הדין

סוכה מה, ב: "אמר רב יהודה אמר שמואל: לולב שבעה (מברך על הלולב כל שבעת הימים), וסוכה יום אחד. מאי טעמא? לולב דמפסקי לילות מימים – כל יומא מצוה באפיה נפשיה הוא, סוכה דלא מפסקי לילות מימים – כולהו שבעה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ברכת 'לישב בסוכה', סוגיה טז - ברכת 'לישב בסוכה' | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – דעת רוב הראשונים

דעת רוב הראשונים שדין סוכה כדין תפילין, וכל אימת שאדם נכנס לסוכה אפילו לטיול מברך. וכ"כ גאונים, בה"ג, רי"ף, רמב"ם (ו, יב), יראים, רבינו שמחה, רוקח, ראבי"ה, ריטב"א, אורחות חיים בשם רא"ה, מחזור ויטרי, פסקי הרי"ד, רי"ץ גיאת, מאירי, ספר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ברכת 'לישב בסוכה', סוגיה טז - ברכת 'לישב בסוכה' | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – מנהג העם וביאור ר"ת

כתב הרא"ש ד, ג: "רגילין העם שאין מברכין על הסוכה אם נכנס בה לטייל בה ושינה אלא דוקא בשעת אכילה, הלכך ראוי שיברך תחלה ברכת המוציא שמתחיל הסעודה ואחר כך יברך על הסוכה. ומה שאין מברכין על הסוכה בשעת השינה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ברכת 'לישב בסוכה', סוגיה טז - ברכת 'לישב בסוכה' | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – מנהג רוב ישראל כר"ת

דעת הפוסקים רובם ככולם, שנוהגים למעשה כדברי ר"ת, וכ"כ שו"ע תרלט, ח, ורמ"א. אמנם מנהג תימנים כדעת רוב הראשונים, כמובא בשו"ת פעולת צדיק א, נט. וכן הורו כמה פוסקים בודדים מיוצאי אשכנז: גר"א בביאורו ובמעשה רב אות ריח; חזו"א (ארחות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ברכת 'לישב בסוכה', סוגיה טז - ברכת 'לישב בסוכה' | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – מנהג ספרדים על סעודה ממש

לבן איש חי האזינו ח, מברכים 'לישב בסוכה' רק על דבר שברכתו 'המוציא' וחייבים לאוכלו בסוכה, כגון לחם בשיעור של יותר מכביצה. וכן האוכל פת הבאה בכיסנין כשיעור קביעות סעודה, שברכתו 'המוציא'. ולדעת רבים, גם האוכל תבשיל מזונות כאיטריות בשיעור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ברכת 'לישב בסוכה', סוגיה טז - ברכת 'לישב בסוכה' | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – הקובע סעודה על בשר ודגים או מאכלי גבינה בלא מיני דגן

נלענ"ד שהקובע כיום סעודה על בשר או דגים או מאכלי גבינה, גם אם לא יאכל מזונות כלל, יברך 'לישב בסוכה' גם למנהגי ספרדים. ואמנם כמעט כל האחרונים כתבו שהקובע סעודתו על בשר, דגים או גבינה, אינו מברך 'לישב בסוכה', כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ברכת 'לישב בסוכה', סוגיה טז - ברכת 'לישב בסוכה' | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – מנהג אשכנזים לברך על דברים שחייבים בסוכה

שתי דעות עיקריות נאמרו במנהג אשכנז: א) האוכל כשיעור שחייבים לאכול בסוכה, מברך 'לישב בסוכה'. כלומר, האוכל פת הבאה בכיסנין יותר משיעור כביצה, כיוון שחייב בסוכה, מברך 'לישב בסוכה'. וכן מסקנת מ"ב תרלט, מו (עיין שעה"צ פד). ב) האוכל כשיעור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ברכת 'לישב בסוכה', סוגיה טז - ברכת 'לישב בסוכה' | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – קבע על יין ודין הבדלה

יש סוברים שהשותים יין בקביעות, היינו בצוותא, מברכים 'לישב בסוכה' (ב"ח, לבוש, א"ר תרלט, יג). ויש סוברים שאין שתיית יין חשובה מספיק כדי לחייב ברכה (ט"ז תרלט, ז; גינת ורדים או"ח כלל ד, ו; פמ"ג א"א ה; שועה"ר תרלט, יב; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ברכת 'לישב בסוכה', סוגיה טז - ברכת 'לישב בסוכה' | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – מנהג אשכנזים לגבי מי שאין בדעתו לאכול

כתב ט"ז תרלט, כ: "נראה לי דמי שבדעתו שאין אוכל פת כל היום… חייב לברך על הסוכה בכל פעם שיכנס בה באותו יום לטיול, כיוון שאותו יום אין בו אכילת פת הדרינן לדין התלמוד דמברך בכל פעם שנכנס לישב שם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ברכת 'לישב בסוכה', סוגיה טז - ברכת 'לישב בסוכה' | עם התגים | כתיבת תגובה

י – ההולך לסוכת חבירו

לחיי אדם קמז, כ, המבקר בסוכת חבירו, גם אם לא יאכל מברך. ולשועה"ר טו, גם בסוכת חבירו רק על דבר שחייבים לעשות בסוכה מברכים. (והובאו דעותיהם בשעה"צ תרלט, צג). ובשו"ת ערוגות הבושם או"ח קצב, כתב שאפשר לברך על שהייה בלבד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - ברכת 'לישב בסוכה', סוגיה טז - ברכת 'לישב בסוכה' | עם התגים | כתיבת תגובה