ארכיון הקטגוריה: סוגיה יז – שינת ארעי מחוץ לסוכה

א – איסור שינת ארעי מחוץ לסוכה

סוכה כו, א: "תנו רבנן: אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה, ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה. מאי טעמא? אמר רב אשי: גזרה שמא ירדם. אמר ליה אביי: אלא הא דתניא: ישן אדם שינת עראי בתפילין, אבל לא שינת קבע, ליחוש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - שינה בסוכה ודין מתנמנם, סוגיה יז - שינת ארעי מחוץ לסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – הסבר טעמו של רבא

"רבא אמר אין קבע לשינה", פירש רש"י: "שפעמים שאינו אלא מנמנם מעט ודיו בכך, הלכך זו היא שינתו". וכ"כ הר"ן: "הלכך גבי סוכה כל שינה מקריא שינת קבע". וכ"כ רוה"פ, ומ"ב תרלט, יא. וכתב שפת אמת (כו, א, 'בגמ' מ"ט'), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - שינה בסוכה ודין מתנמנם, סוגיה יז - שינת ארעי מחוץ לסוכה | עם התגים | תגובה אחת

ג – פחות משינת ארעי

בגמ' כו, א: "כמה שינת עראי? תני רמי בר יחזקאל: כדי הלוך מאה אמה". וכתב במ"ב תרלט, יא, בשם פמ"ג, שאולי גם בסוכות מותר לישון מחוץ לסוכה פחות מהילוך מאה אמה, כי אפילו לכלל שינת ארעי לא הגיע (ובשעה"צ כג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - שינה בסוכה ודין מתנמנם, סוגיה יז - שינת ארעי מחוץ לסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – האם צריך להעיר מי שנרדם ומתנמנם מחוץ לסוכה

כתב בבא"ח האזינו ח, שאם רואה את חבירו מתנמנם בבית הכנסת בעת קריאת התורה וכיוצא בזה, צריך להעירו שהרי אפילו שינת ארעי אסורה מחוץ לסוכה. וכך דעת הרב אלישיב (שבות יצחק עמ' ד), והוסיף שאפילו מי שרגיל בכך אסור, כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - שינה בסוכה ודין מתנמנם, סוגיה יז - שינת ארעי מחוץ לסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – הלכה למעשה

לפי מה שכתבתי לעיל, אם זה שמתנמנם בקריאת התורה אינו מניח ראשו על זרועו כדרך הרוצים לישון ארעי אלא הוא מתנמנם בעל כרחו, ומשתדל להישאר ער, אין בנמנום זה איסור של שינת ארעי, הואיל ואינו מתכוון לישון, וממילא אין חובה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - שינה בסוכה ודין מתנמנם, סוגיה יז - שינת ארעי מחוץ לסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה