ארכיון הקטגוריה: סוגיה כ – כללי פסולי ארבעת המינים

א – סתם לולב כשר וכן בשאר מינים

כתב ב"י או"ח סי' תכט, בטעם הסוברים שאין צורך ללמוד שלושים יום לפני סוכות הלכות חג, כי "לולבים ואתרוגים רובם כשרים". וצריך לומר שכוונתו שרוב גדול מאוד כשר, שאם רק רוב של ששים אחוז היה כשר, היה צריך ללמוד היטב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כללי הפסולים, סוגיה כ - כללי פסולי ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – סוג הפסול הראשון – מין אחר

סוכה לא, ב: "לא מצא אתרוג, לא יביא לא פריש ולא רמון ולא דבר אחר. פשיטא! מהו דתימא לייתי כי היכי דלא תשכח תורת אתרוג, קמ"ל זימנין דנפיק חורבא מיניה דאתי למסרך". וכן אסור להביא הדס שוטה כי אינו נקרא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כללי הפסולים, סוגיה כ - כללי פסולי ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הסוג השני – שינוי גדול מדרך ברייתו

כאשר אחד מארבעת המינים השתנה מאוד מדרך ברייתו הוא נחשב כמין אחר ופסול. וזה לשון הריטב"א כט, ב: "עוד יש עכוב אחר בארבעת המינין והוא כל שאין שמו עליו… וכן לולב שהוא אופתא או שנשרו רוב עליו או שנפרצו עליו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כללי הפסולים, סוגיה כ - כללי פסולי ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – הסוג השלישי – שאין לו שיעור

השיעורים נזכרו בהלכות: ז, ח, ט, יב; הערות: 4, 6. לגבי אתרוג אמרו בגמ' לא, ב: "משום דלא גמר פירא". וכ"כ רוב ככל הפוסקים (תוס' 'שיעור'; רא"ש ג, כד; השלמה; ר"י מלוניל; לבוש תרמח, כב שועה"ר כט; מ"ב סא). ולמטה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כללי הפסולים, סוגיה כ - כללי פסולי ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – הסוג הרביעי – פסול הדר

משנה כט, ב: "לולב היבש פסול". גמרא: "בשלמא יבש – הדר בעינן…" רש"י: "דבעינן מצווה מהודרת דכתיב ואנוהו". ובתוס' 'לולב', הקשו שדין זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ הוא הידור לכתחילה, ואילו לולב יבש פסול אף בדיעבד, אלא ישנו חיוב מיוחד שארבעת המינים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כללי הפסולים, סוגיה כ - כללי פסולי ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – האם פסול הדר בשבעה ימים

לדעת הרמב"ם (לולב ח, ט), כל הפסולים משום הדר, אינם פסולים אלא ביום הראשון בלבד. וכ"כ רי"צ גיאת (הל' לולב עמ' קמו); בעל העיטור (הלכות לולב פט, ע"ג) רש"י; (פרדס הגדול סימן קצד); ראב"ד (תמים דעים רכז); מכתם (לו, ב); … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כללי הפסולים, סוגיה כ - כללי פסולי ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – הסוג החמישי – פסול חסר

פסול 'חסר' משום שאינו לקיחה תמה (רש"י לו, ב; תוס' כט, ב; רא"ש ג, ג; טור תרמט). פסול 'חסר' כשר בשאר ימים (גמ' לו, ב; רמ"א תרמט, ה; מ"ב לה). ונחלקו אם צריך שישאר רוב האתרוג או לא (עיין מ"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כללי הפסולים, סוגיה כ - כללי פסולי ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – רשימת הפסולים משום הדר

נזכיר את הפסולים שמוסכם שהם משום הדר. וכן את אלו שיש אומרים שהם פסולים משום הדר. לגבי מקצתם החולקים סוברים שהפסול משום שהשתנה מברייתו לגמרי, וממילא לכל הדעות פסולים כל שבעה; ובמקצתם דעת החולקים שהפסול משום חסר ולקיחה תמה, וממילא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כללי הפסולים, סוגיה כ - כללי פסולי ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה