ארכיון הקטגוריה: סוגיה כא – נחלקה התיומת ודין הימנק

א – הדין בגמרא

סוכה לב, א: "בעי רב פפא: נחלקה התיומת מהו? תא שמע, דאמר ר' מתון אמר רבי יהושע בן לוי: ניטלה התיומת – פסול. מאי לאו – הוא הדין נחלקה? – לא, ניטלה שאני, דהא חסר ליה. איכא דאמרי, אמר ר' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נחלקה התיומת, סוגיה כא - נחלקה התיומת ודין הימנק | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – ארבע דעות בראשונים מהי התיומת שחלוקתה פוסלת

א. כל העלים בכלל זה, ואם נחלקו רובם – פסול. כ"כ רב האי גאון בשם מר רב יהודאי גאון, בה"ג (הובא בתוספות לב, א, 'נחלקה'), ר"ח, רי"ף (טו, א), רמב"ם (ח, ד), רי"ץ גיאת (לולב עמ' קלח), פסקי רי"ד, ראב"ד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נחלקה התיומת, סוגיה כא - נחלקה התיומת ודין הימנק | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הדעות בשיעור החלוקה שפוסל

א. הכל עד השדרה – כ"כ הגהות סמ"ק (שם); רמ"א (תרמה, ג); ח"א (קמט, י); שועה"ר (תרמה, י); וחזו"ע (עמ' רצו). ב. רוב – כ"כ ר"ן (שם); יש"ש (בב"ק ט, ב); ב"ח (תרמה, ח); פמ"ג (משב"ז ד); באור הגר"א יא; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נחלקה התיומת, סוגיה כא - נחלקה התיומת ודין הימנק | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – הלכה למעשה והמהודר

לא מצאנו מי שמורה למעשה כשו"ע מלבד המשכנות יעקב קנח, אלא דעת רוב האחרונים שאין ליטול לולב שנחלק עלהו האמצעי ברובו (ב"ח, פמ"ג, יש"ש, גר"א, מ"ב, חזו"א, הלח"ב, ארבעת המינים השלם). ויש מתירים כל עוד לא נחלק העלה עד השדרה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נחלקה התיומת, סוגיה כא - נחלקה התיומת ודין הימנק | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – כאשר ישנם שני עלים מרכזיים

לדעת רבים דין שניהם כדין העלה המרכזי, שאם אחד מהם נחלק ברובו או כולו – פסול. וכ"כ הב"ח תרמה, ח; א"ר ד; בכורי יעקב י; מ"ב טו. אמנם לחזו"א קמה, ד, אם אחד מהם נותר סגור – הלולב כשר, שכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נחלקה התיומת, סוגיה כא - נחלקה התיומת ודין הימנק | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – האם קורא נחשב סגור

י"א שהקורא מחשיבה את מה שבתוכה כסגור לגמרי, וכ"כ בכורי יעקב (תרמה, ט); מבית לוי (ב, עמ' לב); תשובות והנהגות (ד, קנד); והלח"ב (ג, כד, עמ' פב). וכך הורה הר"י קנייבסקי (כמובא בארחות רבנו עמ' רלב, ופס"ת תרמה, ד, אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נחלקה התיומת, סוגיה כא - נחלקה התיומת ודין הימנק | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – איזה לולב עדיף – עם קורא או בלי

יש סוברים שהמהודר ביותר הוא לולב עם קורא, כי הוא נחשב סגור לגמרי. וכ"כ בכור"י (תרמה, ט): "אם אפשר למצוא לולב שעדיין מחוברין עליו העליונים ע"י אותו אדום שקורין פאסט, הוא מצוה מן המובחר שבזה יוצא אליביה דכל השיטות". אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נחלקה התיומת, סוגיה כא - נחלקה התיומת ודין הימנק | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – טעם הפסול, ואם הוא רק ביום הראשון (חסר או הדר)

לדעת הריטב"א (לא, ב, 'אמר רב'), הפסול מטעם שאינו הדר, שהשוו את התיומת לחוטם האתרוג. וכ"כ בשמו ביאור הגר"א (סוף הסימן), וכ"כ קרית ספר (לולב, ח), וח"א (קמט, י). ולכאורה לסוברים שפסול 'הדר' פסול אף בשאר הימים, כשיטת הרא"ש והרמ"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נחלקה התיומת, סוגיה כא - נחלקה התיומת ודין הימנק | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – הדבקת העלה שלא ימשיך להיפתח

כתב מהרש"ם (דעת תורה תרמה, ז), שיש להכשיר לולב שנחלקה תיומתו קצת (אף למחמירים), ע"י הדבקתו בדבק, כיוון שבנחלק קצת אין הלולב פסול, אלא חוששים שמא ע"י הנענועים יחלק כולו ויפסל. ואין הדבק נחשב שאינו מינו כיוון שבטל ללולב. וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נחלקה התיומת, סוגיה כא - נחלקה התיומת ודין הימנק | עם התגים | כתיבת תגובה

י – לולב שיש לו שני עלים מרכזיים ונחלקו ביניהם

כאשר יש שני עלים עליונים אמצעיים, כתבו תוספות (ב"ק צו, א, 'נחלקה') בשם הגאונים, שהחיבור ביניהם נקרא תיומת, ואם נחלקו זה מזה – פסול. לרוב המפרשים הכוונה דווקא כשיוצאים שני העלים מאותו המקום בקצה השדרה (ב"י; פמ"ג משב"ז, ד; ובכור"י … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נחלקה התיומת, סוגיה כא - נחלקה התיומת ודין הימנק | עם התגים | כתיבת תגובה