ארכיון הקטגוריה: סוגיה כז – הידור מצווה בקניית ארבעת המינים

א – עיקר דין הדור מצווה

שבת קלג, ב: " זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ (שמות טו, ב) – התנאה לפניו במצות; עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין". רמב"ם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - הידור מצווה, סוגיה כז - הידור מצווה בקניית ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – הדור מצווה עד שליש

ב"ק ט, א: "אמר ר' זירא אמר רב הונא: במצוה – עד שליש. מאי שליש?… אמר ר' זירא: בהידור מצוה – עד שליש במצוה". ונחלקו הראשונים מתי צריך להוציא עד שליש: כתב ר"ת (מובא בסמ"ג עשין מד): "אינו רוצה לומר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - הידור מצווה, סוגיה כז - הידור מצווה בקניית ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – מלגיו או מלבר

ב"ק ט, ב: "בעי רב אשי: שליש מלגיו או שליש מלבר? תיקו". וכתב הרא"ש לקולא, וכתב בב"י תרנו, שהוא משום שספיקא דרבנן לקולא, וכ"כ שו"ע תרנו, א. וכ"כ רוב האחרונים. אמנם רוב הראשונים החמירו ופסקו מלבר, וכ"כ ר"ח, ר"ן, ראב"ן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - הידור מצווה, סוגיה כז - הידור מצווה בקניית ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – להוסיף יותר משליש

ב"ק ט, ב: "במערבא אמרי משמיה דרבי זירא: עד שליש משלו, מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא". פירש רש"י: "עד שליש משלו, דהיינו אותו שליש שיוסיף בהידור מצוה משלו הוא שאינו נפרע לו בחייו, כדאמרינן היום לעשותם ולא היום ליטול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - הידור מצווה, סוגיה כז - הידור מצווה בקניית ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – האם מי שדחוק צריך להוציא עד שליש להדור מצווה

יש אומרים שמי שדחוק אינו צריך להוסיף שליש (יש"ש ב"ק א, כד; מ"א תרנו, ז; בכורי יעקב יב; מ"ב ו). ויש אומרים שגם מי שדחוק מצוות הידור שיוסיף שליש (באו"ה 'יותר משליש' בדעת נימוקי יוסף ורמ"ה).

פורסם בקטגוריה הלכה יד - הידור מצווה, סוגיה כז - הידור מצווה בקניית ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – האם אין לחשוש לביזוי האתרוג הראשון שמחליפים אותו

כתב בשבות יעקב א, לז, שמי שלא מצא שמן זית לנרות חנוכה, והתקין נרות שעווה, ולבסוף לפני שהדליק הביאו לו שמן זית, ידליק בנרות השעווה, מפני שעבור "מצוה מן המובחר אין לבזות מצוה ראשונה שכבר התחיל בה… ואין לסתור דין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - הידור מצווה, סוגיה כז - הידור מצווה בקניית ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – כשההידור אינו ניכר

בשדי חמד (כללים מערכת ז, יב), כתב שיש מחלוקת אם מצוות ההידור שייכת בדבר מוסתר. לתוס' מנחות לב, ב, 'הא', אין מצוה, וז"ל: "ואמר רבינו תם דס"ת בעי שרטוט משום (שמות טו, ב): זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ, אבל תפילין דמכוסין בעור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - הידור מצווה, סוגיה כז - הידור מצווה בקניית ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – בטחון בקיום המצווה מול הידור

בספר חסידים תתע"ח: "כתיב (תהלים קיט, ס), חַשְׁתִּי וְלֹא הִתְמַהְמָהְתִּי לִשְׁמֹר מִצְוֹתֶיךָ. לא יעכב אדם את המצווה בעבור זה שאמרה תורה (שמות טו, ב) זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ, התנאה לפניו במצות כגון טלית נאה וספר תורה נאה. שלא יאמר אדם כיון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - הידור מצווה, סוגיה כז - הידור מצווה בקניית ארבעת המינים | עם התגים | כתיבת תגובה