ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – גזירת תקרה – נסרים ו'סכך לנצח'

א – גזירת תקרה בנסרים של ד' טפחים

משנה (סוכה יד, א): "מסככין בנסרים דברי רבי יהודה, ורבי מאיר אוסר". גמרא: "אמר רב: מחלוקת בנסרין שיש בהן ארבעה, דרבי מאיר אית ליה גזרת תקרה, ורבי יהודה לית ליה גזרת תקרה. אבל בנסרין שאין בהן ארבעה – דברי הכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - גזירת תקרה - נסרים ו'סכך לנצח', סוגיה ו - גזירת תקרה, נסרים וסכך לנצח | כתיבת תגובה

ב – דין נסרים בני ד' טפחים בשעת הדחק

כאשר אין לאדם אפשרות אחרת, ישב בסוכה המסוככת בנסרים רחבים ד' טפחים, ואף יברך על ישיבה זו. סוכה יד, ב: "אמר רבי יהודה: מעשה בשעת הסכנה שהבאנו נסרים שהיו בהן ארבעה וסיככנו על גבי מרפסת וישבנו תחתיהן. אמרו לו: משם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - גזירת תקרה - נסרים ו'סכך לנצח', סוגיה ו - גזירת תקרה, נסרים וסכך לנצח | כתיבת תגובה

ג – יסוד האיסור לסכך בנסרים צרים מד' טפחים

כפי שלמדנו לעיל ד, א, גזרו חכמים שלא לסכך בנסרים שרוחבם ד' טפחים. וכתבו כמה ראשונים (יראים קכג; אורחות חיים טו; מכתם; מאירי), שבמקומות שרגילים לעשות תקרה מנסרים צרים מד' וג' טפחים, אף הם בכלל האיסור. והכל לפי מנהג המקום. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - גזירת תקרה - נסרים ו'סכך לנצח', סוגיה ו - גזירת תקרה, נסרים וסכך לנצח | כתיבת תגובה

ד – סיכוך בנסרים שרוחבם טפח או שניים ופלפונים (לייסטים)

אמנם לא כתבו עד איזה רוחב צריך להחמיר. אבל מוסכם שמותר לסכך בנסרים שרוחבם פחות מטפח, וכן נהגו להורות בירושלים. כ"כ במקראי קדש (פרנק יד עמ' נט); רשז"א (הליכות שלמה ח, ג); חזו"ע (עמ' ל, ועיין ביבי"א ד, מט). בפועל, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - גזירת תקרה - נסרים ו'סכך לנצח', סוגיה ו - גזירת תקרה, נסרים וסכך לנצח | כתיבת תגובה

ה – הכשרת תקרת נסרים שרוחבם ד' טפחים

משנה סוכה (טו, א): "תקרה שאין עליה מעזיבה – רבי יהודה אומר משום בית הלל: או מפקפק או נוטל אחת מבנתיים". מפקפק היינו מוציא מהעצים את המסמרים ומניחם, ופירש רש"י, שגם כאשר הנסרים רחבים ד' טפחים – נעשו בזה כשרים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - גזירת תקרה - נסרים ו'סכך לנצח', סוגיה ו - גזירת תקרה, נסרים וסכך לנצח | כתיבת תגובה

ו – הכשרת נסרים שרוחבם פחות מד' טפחים

לפי מה שלמדנו בשו"ע תרלא, ט, לדעת רש"י ורא"ש, שהיא גם דעת סתם בשו"ע, אפילו נסרים של ד' טפחים מוכשרים על ידי פקפוק, דהיינו עקירת מסמרים והנחה מחדש. אולם לדעת הרמב"ם ודעימיה, שהם הי"א בשו"ע שם, אין הפקפוק מכשיר נסרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - גזירת תקרה - נסרים ו'סכך לנצח', סוגיה ו - גזירת תקרה, נסרים וסכך לנצח | כתיבת תגובה

ז – סכך לנצח

כתב במ"ב תרכט, יח, עפ"י מ"א: "דע דבמקומות הללו, כל מחצלות עשויות לשכיבה, ואם כן, אפילו הוא עשאה לסיכוך, גם כן אין מסככין בם". אבל לגבי מה שמייצרים בימינו לשם סכך, שנקרא 'סכך לנצח', ברור שלא נעשה לשכיבה אלא לצורך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - גזירת תקרה - נסרים ו'סכך לנצח', סוגיה ו - גזירת תקרה, נסרים וסכך לנצח | כתיבת תגובה