ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך?

א – סיכום דברי הגמרא והפוסקים להלכה

משנה כא, ב: "הסומך סוכתו בכרעי המטה – כשרה. רבי יהודה אומר: אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה – פסולה". גמרא: "מאי טעמא דרבי יהודה? פליגי בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל. חד אמר: מפני שאין לה קבע, וחד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך?, סוגיה ז - מעמיד בדבר המקבל טומאה | כתיבת תגובה

ב – הלכה למעשה

בשו"ע תרל, יג, כתב שאין מסככים על כרעי המיטה, בגלל טעמו הראשון של רבי יהודה, משום שאין לה קבע. וכ"כ שו"ע תרכט, ח: "לחבר כלונסאות הסוכה במסמרות של ברזל או לקשרם בבלאות שהם מקבלים טומאה, אין קפידא". מאידך, כתב שו"ע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך?, סוגיה ו - גזירת תקרה, נסרים וסכך לנצח | כתיבת תגובה

ג – מחלוקת בדעת המחמירים אם האיסור גם על פסולי דרבנן

יש להקדים שגם לדעת הר"ן ודעימיה שאוסרים להעמיד בדבר שמקבל טומאה האיסור הוא מדרבנן (שעה"צ תרל, ס), ונחלקו הפוסקים אם הם מחמירים גם בדבר שפסול לסכך מדרבנן. כתב רש"י (כא, ב, 'שמעמידה'), בביאור האיסור להעמיד הסכך בדבר שמקבל טומאה (לדעה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך?, סוגיה ז - מעמיד בדבר המקבל טומאה | כתיבת תגובה

ד – המחמירים אוסרים גם בפסולים מסיבות אחרות

מדברי רוב הראשונים שהחמירו בדין מעמיד, משמע שגזירת מעמיד נאמרה גם בשאר פסולי סכך, שאין גידולו מן הארץ או שהוא מחובר. שהרי הקשו ריטב"א כא, ב, ור"ן, למה נוהגים לסכך על גבי כותל של אבנים מבלי לחשוש לדין מעמיד. ועוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך?, סוגיה ז - מעמיד בדבר המקבל טומאה | כתיבת תגובה

ה – שיטת החזו"א והחולקים עליו

כתב חזו"א קמג, א-ב, שנוהגים להחמיר בדין מעמיד בפסולי הסכך, ודייק מהר"ן ורמב"ן, שגם מעמיד דמעמיד בכלל האיסור, שכל שיש במבנה הסוכה דברים הפסולים לסכך, ובלעדיהם הסכך לא היה עומד, אזי יש בהם איסור מעמיד בדבר הפסול לסכך. אולם אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - האם מותר להעמיד סכך על דבר שפסול לסכך?, סוגיה ז - מעמיד בדבר המקבל טומאה | כתיבת תגובה