ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה

א – האם ישנה מצווה בעשיית הסוכה

כתב שאילתות קסט: "דמחייבין דבית ישראל למעבד מטללתא ומיתב בה שבעת יומי, דכתיב חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, וכתיב בסוכות תשבו שבעת ימים". הרי שבנוסף למצוות הישיבה בסוכה, ישנה מצווה להקים את הסוכה. וכ"כ סידור רס"ג (עמ' קעב): "וחייב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה | כתיבת תגובה

ב – מצווה לעשות סוכה לעצמו

מלשון רס"ג לעיל משמע שישנה מצווה שלכל אחד תהיה סוכה, וכ"כ ספר האורה צו: "מחייבין כל בית ישראל למיעבד סוכה כל חד וחד לנפשיה". וכ"כ רי"ץ גיאת בשם רב נטרונאי גאון: "מצוות סוכה לעשותה כל אחד ואחד בביתו". וכ"כ כמה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה | כתיבת תגובה

ג – הצורך לחדש דבר ודין סוכה משנה שעברה

בבבלי (סוכה ט, א) מבואר שסוכה שלא נעשתה לשם חג כשרה, ולא אמרו שצריך לחדש בה דבר. אבל בירושלמי (פ"א ה"ב) אמרו ובלבד שיחדש בה דבר. כתב בשבולי הלקט סי' שלז, שלדעת רב יהודאי גאון הוא לעיכובא, וכ"כ בספר התניא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה | כתיבת תגובה

ד – בניית סוכה בחול המועד

סוכה כז, א: "תניא, רבי אליעזר אומר: אין יוצאין מסוכה לסוכה, ואין עושין סוכה בחולו של מועד. וחכמים אומרים: יוצאין מסוכה לסוכה ועושין סוכה בחולו של מועד. ושוין, שאם נפלה – שחוזר ובונה בחולו של מועד. מאי טעמא דרבי אליעזר? … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – ברכת שהחיינו

כתב בשו"ת משאת משה א, ה, שאם בנה סוכה בחול המועד, צריך לברך שהחיינו על הסוכה, כי לא נפטר בברכת שהחיינו שאמר על הרגל, ובשו"ע תרמא, א, כתב שלא מברכים שהחיינו על עשיית הסוכה משום שברכת שהחיינו שבקידוש פוטרתה. וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה | כתיבת תגובה